Screeningsonderzoek Bemisia: slechts enkele lichtpuntjes in middelenpakket

In opdracht van Glastuinbouw Nederland heeft Vertify vorige zomer een screeningsonderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van een groot aantal verschillende gewasbeschermingsmiddelen op het knelpuntinsect Bemisia. Zowel bestaande middelen als nog niet geregistreerde middelen zijn in dit onderzoek getoetst. Daarbinnen zijn zowel chemische middelen als middelen van natuurlijke oorsprong (‘groene’ middelen) meegenomen. Dit onderzoek is mede gefinancierd door de Stichting Kennis in je Kas (KijK).

Proefopzet
Om een goed beeld te kunnen krijgen van de effectiviteit van al wel toegelaten, maar ook nog niet toegelaten gewasbeschermingsmiddelen, zijn in totaal 22 verschillende middelen in de proef getoetst. Dat gebeurde volgens een protocol dat vooraf met de producenten is afgestemd.
Omdat het aantal objecten te groot was om in een kas uit te kunnen voeren, is de proef, die is uitgevoerd op Bemisia, in het pilotgewas paprika opgesplitst over twee kasafdelingen.
In de ene kasafdeling zijn met name de chemische gewasbeschermingsmiddelen getoetst, in de andere zijn de groene gewasbeschermingsmiddelen getest. De proefomstandigheden waren optimaal voor de ontwikkeling van Bemisia, zodat een goede stabiele infectiedruk optrad.

Resultaat groene middelen viel tegen
Het effect van de meeste geteste groene middelen, waaronder ook enkele laag risico middelen die in de proef zijn meegenomen, viel erg tegen. Geen van deze groene middelen van natuurlijke oorsprong heeft in de zomerperiode met een hoge plaagdruk een duidelijke werking laten zien op Bemisia (zie bijlage 1).

Resultaat chemische middelen zeer variabel
In de proef met de chemische middelen en een biologische middel op basis van de actieve ingrediënt azadirachtine, lieten slechts enkele middelen een redelijk tot goede werking lieten zien. Opvallend was dat enkele middelen, waarbij een preventieve toepassing is getest, goede resultaten lieten zien. Maar ook enkele middelen met een curatieve aanpak lieten hun werking zien (zie bijlage 2).

Nieuw screeningsonderzoek twee knelpuntinsecten
Hiermee is het screeningsonderzoek naar twee knelpuntinsecten, te weten de Californische trips en Bemisa tabaci uitgevoerd in 2020, afgerond. Het is de opzet om screeningsonderzoek uit te laten voeren voor de groene bladluis (myzus persicae) en de Turkse mot (chrysodeixis chalcites), om nieuwe oplossingen te kunnen aandragen voor de beheersing van deze knelpuntinsecten.

Jeannette Vriend

Glastuinbouw Nederland - © 2021