Staatssecretaris Van Ark zet in op verbetering naleving RIE

Volgens de Arbowet moeten alle bedrijven waar wordt gewerkt onder gezag, beschikken over een actuele Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE). Uit recent onderzoek blijkt dat nog veel bedrijven, vooral kleinere, de RIE niet op orde hebben. Omdat dit als een belangrijk hulpmiddel wordt gezien om veiligheid en gezondheid in het werk te bevorderen, wil de staatssecretaris de komende jaren fors gaan inzetten op het verbeteren van de naleving.

In een brief van 29 januari jl. aan de Tweede Kamer geeft staatssecretaris Tamara van Ark aan dat daarbij onder andere wordt ingezet op: het vergroten van de bekendheid van de RIE; het verbeteren van de ondersteuning van werkgevers bij de uitvoering; intensivering van het toezicht op de RIE.
In het onderzoek waarnaar de staatssecretaris verwijst, wordt de sectoraanpak voor de RIE, die in opdracht van werkgevers- en werknemersorganisaties in de sector door Stigas is ontwikkeld, expliciet genoemd als goed praktijkvoorbeeld.

Risico op boete
Vanaf 2017 heeft Stigas een volledig nieuw digitaal systeem voor de uitvoering van de RIE ontwikkeld. Uit cijfers van Stigas blijkt dat vanaf 2017 in de sector Glastuinbouw al 52% bedrijven aan de slag zijn gegaan met de nieuwe RIE. Dit betekent dat van minimaal 48%* van de bedrijven niet bekend is of zij beschikken over een actuele RIE en of ze daarmee risico lopen op een boete. In de regel mag een RIE niet ouder zijn dan vier jaar en moet deze sowieso worden aangepast als er een wijziging van bedrijfssystemen plaatsvindt.

Zelfstandige ondernemers
Anders dan vaak wordt gedacht, geldt de RIE-verplichting niet alleen voor werkgevers met medewerkers in dienst, maar ook voor zelfstandige ondernemers, die op een andere manier arbeid onder hun gezag inzetten. Bijvoorbeeld meewerkende gezinsleden, stagiaires, piekarbeiders of uitzendkrachten. Bedrijven die eraan twijfelen of hun RIE nog actueel is of dat de verplichting ook voor hun bedrijf geldt, kunnen contact opnemen met Stigas.

In het Colland arbeidsmarktonderzoek 2018 is het aantal bedrijven te zien dat is gestart met de RIE ten opzichte van het aantal bij Colland bekende bedrijven met personeel. Zie tabel 2.1 op pagina 21. Klik hier voor meer informatie over de boetes bij het niet naleven van de Arbowet.

Peter Loef

Glastuinbouw Nederland - © 2020 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies