Strenge regels voor gebruik azolen in bollenteelt

Het Ctgb (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) heeft in de vergadering van 24 februari besloten om het wettelijk gebruiksvoorschrift aan te scherpen voor middelen met schimmel bestrijdende azolen. Deze worden toegepast in de bloembollen- en bolbloementeelt. Zo moet langdurige opslag van plantaardig restmateriaal met azolen worden voorkomen.

Probleem resistentie
De achtergrond van deze maatregel is dat het gebruik van deze middelen kan leiden tot resistente vormen van de schimmel Aspergillus fumigatus in hopen met restmateriaal. Deze veel voorkomende schimmel wordt ook aangetroffen bij patiënten met longinfecties. De resistente schimmels kunnen dan ook resistent zijn tegen humane geneesmiddelen op basis van azolen waardoor infecties moeilijk zijn te behandelen.

Oplossing zorgvuldige verwerking restmateriaal
Het aanpassen van het gebruiksvoorschrift volgt op goed overleg met de sector en toelatinghouders. Dezen nemen hun verantwoordelijkheid in het terugdringen van het risico. In een brief die deel uitmaakt van het collegebesluit bevestigen zij de gemaakte afspraken en werkwijzen, zoals uitgewerkt in het protocol.
Bij het aangepaste gebruiksvoorschrift hoort een protocol dat de juiste verwerking vastlegt. Het protocol schrijft voor dat azoolhoudend afval moet zijn afgedekt en ten hoogste twee weken mag zijn opgeslagen. Het mag onder strikte voorwaarden zijn verbrand, vergist of gecomposteerd en uitgereden. De teler en de afnemer tekenen beiden voor dit proces, om zo route en verwerking van het materiaal goed te kunnen borgen. Het protocol treedt met het Collegebesluit direct in werking.

Vervolg onderzoek
In 2021 worden de effecten van de opgelegde maatregelen gemonitord en zal verder onderzoek plaatsvinden. Waar nodig wordt het protocol aangepast aan nieuwe inzichten. Daarnaast wordt ook onderzoek gedaan naar andere mogelijke bronnen van resistente schimmels op plantaardig restmateriaal.

De maatregelen zijn een vervolg op de bevindingen in het RIVM-rapport 'New insight in the development of azole-resistance in Aspergillus fumigatus'. De middelen die het betreft staan bij de besluiten ‘overige gewasbeschermingsmiddelen’

 

Jorrit Koeman

Glastuinbouw Nederland - © 2024