Subsidieregeling Fysieke Investeringen voor land- en tuinbouw Gelderland

Investeringen die bijdragen aan de doelen van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer Gelderland kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Op 28 augustus is de regeling Fysieke Investeringen Deltaplan Agrarisch Waterbeheer gepubliceerd.

De regeling gaat in op 4 september. Tot 31 oktober is het mogelijk een subsidieaanvraag in te dienen. De investeringen waar (maximaal 40%) subsidie kan worden verkregen verschillen per waterschap. In bijgaand document hieronder wordt dat in de vorm van een tabel weergegeven. Per waterschap is maximaal € 170.000,- subsidie beschikbaar.

Voorbeelden zijn investeringen in precisiebemesting, beslis-ondersteunende systemen, selectieve spuitapparatuur, en afhankelijk van het waterschap zuiveringsinstallaties voor drainagewater en voor investeringen voor teelten uit de grond. De subsidiabele kosten moeten minimaal € 10.000,- per aanvraag zijn om voor subsidie in aanmerking te komen.

Het betreft een tenderregeling waarbij beoordeeld wordt op kosteneffectiviteit, directe inpasbaarheid van de regeling, behoefte aan de investering in de bedrijfstak, mate van innovatie  en mate waarin het bijdraagt aan de doelstelling van het waterschap.

Bekijk voor meer informatie de bekendmaking hieronder.

Glastuinbouw Nederland - © 2024