Telers ontvangen factuur voor onderzoeksprogramma KijK

Alle ondernemers in de glastuinbouw ontvangen in oktober - december 2019 een factuur van Brancheorganisatie Groenten & Fruit dan wel Brancheorganisatie Sierteelt. Op die manier dragen telers bij aan de financiering van onderzoeksprojecten die voor meerdere gewassen van belang zijn. De onderzoeken vinden plaats onder de noemer Kennis in je kas (KijK) en worden uitgevoerd via de innovatieprogramma’s Kas als Energiebron, Glastuinbouw Waterproof en Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft voor het programma KijK in september een Verbindend Verklaring afgegeven. Daardoor betaalt elke teler aan het onderzoeksprogramma KijK mee.

Eind 2018 was het restbudget van het programmafonds glastuinbouw besteed, waardoor de sector nu zelf moet zorgdragen voor financiering van gewasoverstijgend onderzoek binnen de drie genoemde programma’s. Dankzij de brede steun via de brancheorganisaties en de Verbindend Verklaring van Kennis in je Kas kan het programma beschikken over ongeveer  € 3 miljoen aan sectormiddelen per jaar. Deze wordt verdubbeld door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, waardoor er jaarlijks ca € 6 miljoen beschikbaar is. Door de Verbindend Verklaring ontstaat er een verplichte telersbijdrage van € 350,- per hectare per jaar, conform de keuze van Ondernemersgroep KijK.

Bij het onderzoeksprogramma Kennis in je Kas zit de ondernemer aan het stuur. Het is van én voor ondernemers. De uitvoeringsorganisatie is ingericht door middel van een onafhankelijke Stichting Kennis in je Kas, waarvan de Programmaraad KijK het bestuur vormt. De Programmaraad gaat over de hoofdlijnen van het onderzoek, het financieel beheer en de honorering van projecten. Kennis in je Kas is een stichting voor alle Nederlandse telers en wordt gefaciliteerd door Glastuinbouw Nederland. De inning van de telersbijdrage is neergelegd bij een extern administratiekantoor, AVZ Administraties, zodat bedrijfs- en persoonsgegevens vertrouwelijk blijven.

Vragen
Kijk hier voor meer informatie over Kennis in je Kas. Voor specifieke nota vragen kan er contact worden opgenomen met administratiekantoor AVZ uit Wateringen,
mobiel 06 214 809 72, e-mail: kijk@spam-protectavzadministraties.nl.

Jorrit Koeman

Glastuinbouw Nederland - © 2020