Tijdelijke vrijstelling Verimark voor belichte tomatenteelt

Het ministerie heeft eind augustus een tijdelijke vrijstelling afgegeven voor het insectenbestrijdingsmiddel Verimark, voor de belichte substraatteelt van tomaten onder glas. Het middel wordt ingezet ter bestrijding van wittevlieg, de overbrenger van Tomato chlorosis virus (ToCV).

 

De vrijstelling is mede tot stand gekomen dankzij Glastuinbouw Nederland. “Goed nieuws”, zegt Vincent van der Lans, voorzitter van de landelijke commissie Tomaat, “het is echter jammer dat Verimark alleen weer een vrijstelling heeft voor de belichte tomatenteelt en niet voor de onbelichte teelt.”

ToCV-vrij
Verimark met de werkzame stof cyantraniliprole is uitsluitend toegelaten als insectenbestrijdingsmiddel door middel van een druppelbehandeling. Deze vrijstelling is 27 augustus 2019 gepubliceerd in de Staatscourant. De vrijstelling, op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, gaat in vanaf 1 september 2019 gedurende 120 dagen. Deze vrijstelling, aangevuld met een hygiëneprotocol, is van belang om Nederland ToCV-vrij te krijgen. Het protocol is gericht op een beheersstrategie tijdens de opkweek en de teelt en eliminatie bij iedere teeltwisseling. De vrijstelling is slechts van toepassing indien het Wettelijk Gebruiksvoorschrift van dit besluit wordt nageleefd.

Ketenbreed sectorplan
De vrijstelling is onderdeel van een ketenbreed sectorplan, waarvoor Glastuinbouw Nederland, samen met Plantum en GroentenFruit Huis, in goed overleg met de NVWA een hygiëneprotocol heeft opgesteld. Bij de opkweek draait het protocol om hygiëne in combinatie met chemische bestrijding van wittevlieg. Dit moet resulteren in levering aan telers van schoon plantmateriaal dat vrij is van wittevlieg en ToCV.
Ook houdt het protocol er rekening mee dat telers hun teelt meteen moeten kunnen opstarten met biologische bestrijding. Voor teeltbedrijven staat hygiënisch werken voorop. Aansluitend is goede training van het personeel vereist op het signaleren van de aanwezigheid van wittevlieg en ToCV in het gewas. Zowel kaswittevlieg als Bemisia worden aangepakt met biologische bestrijders, middels inzet van de roofwants Macrolophus pygmaeus, de sluipwesp Eretmocerus eremicus en insectenpathogene schimmels. Voor correctie bestaat nu ook de mogelijkheid om Verimark toe te passen.

Jeannette Vriend

Glastuinbouw Nederland - © 2024