Tijdelijke vrijstelling Verimark voor paprikateelt

Het Ministerie van LNV heeft een tijdelijke vrijstelling afgegeven voor het insectenbestrijdingsmiddel Verimark ter bescherming van de bedekte substraatteelt van paprika tegen de Californische trips. De vrijstelling is mede tot stand gekomen dankzij Glastuinbouw Nederland.

“Het is belangrijk dat Verimark eindelijk wordt vrijgesteld voor de paprikateelt. De noodzaak dat dit middel snel een toelating in paprika krijgt wil ik wel  benadrukken”, zegt Wouter Overgaag, paprikateler en lid van het ondernemersnetwerk plantgezondheid van Glastuinbouw Nederland.

Knelpunt Californische trips
De vrijstelling is afgegeven omdat Californische trips in de periode week 10 tot week 20 een teeltbedreigend probleem is voor de bedekte teelt van paprika. Op dit moment is het beschikbare pakket aan maatregelen en middelen in die fase van de teelt niet afdoende. Het aangevraagde middel draagt bij aan de instandhouding van geïntegreerde gewasbescherming. Ook is een  goede beheersing van trips in de vroege teeltfase belangrijk voor het afdoende beheersen van TSWV in paprika.

Wettelijk gebruiksvoorschrift
Verimark, met de werkzame stof cyantraniliprole, is uitsluitend toegelaten als insectenbestrijdingsmiddel door middel van een druppelbehandeling. Deze vrijstelling is vrijdag 8 april gepubliceerd in de Staatscourant (zie bijlage). Deze vrijstelling, op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt op 15 mei 2022..
Dit middel mag in de teelt van paprika alleen worden gebruikt in bedrijven die op het moment van toepassen door het bevoegd gezag aantoonbaar als nullozer zijn erkend. De vrijstelling is slechts van toepassing indien het Wettelijk Gebruiksvoorschrift van dit besluit wordt nageleefd.

Jeannette Vriend

Glastuinbouw Nederland - © 2023