Tomatenteler gezocht voor BCO Grenswaarden Waterkwaliteit

Recent is het project ‘Grenswaarden Waterkwaliteit’ gestart. Dit project wordt mede gefinancierd vanuit Stichting Kennis in je Kas (KijK) en beoogt een waterkwaliteitsmodel op basis van plant-, water- en klimaatsensoren met maatregelen voor sturing. De demonstratie van het model vindt plaats bij TomatoWorld in Honselersdijk. Voor de begeleiding wordt een tomatenteler gezocht die mee wil denken in de Begeleidende Commissie Onderzoek (BCO).

Bij recirculatie krijgt giftwater een complexe samenstelling. Meer zicht op het effect van de aanwezige stoffen in combinatie met de verschillende microbiële processen in diverse comparti-menten van het watersysteem is vereist. Daarnaast willen we sneller een beeld hebben van de biologische waterkwaliteit (dan de paar dagen in het laboratorium).

In dit project wordt een waterkwaliteitsmodel ontwikkeld, waarmee gemeten data van waterkwali-teits- , klimaat- en plantgezondheidssensoren en aanvullende discontinue data bronnen zoals laboratorium analyses, betrouwbaar kan worden geïnterpreteerd in de praktijk. Dit heeft sturingsmogelijkheden als resultaat, gericht op een gezonde en veilige teelt.

Autonoom telen
Het project biedt meer kennis over het gebruik en interpretatie van data van sensoren voor autonoom telen en de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie voor de aansturing en beheersing van het watersysteem en teelten in de glastuinbouw.

Op termijn zou dit betekenen dat een teler sneller (binnen een dag) zicht heeft op de biologische waterkwaliteit binnen diverse compartimenten in de kas. Hiervoor maakt hij gebruik van een meetopstelling van plant-, water- en klimaatsensoren, waarmee diverse waterparameters worden gemeten.  De meetopstelling is gekoppeld aan een eenvoudig te interpreteren dashboard (gebruikersvriendelijk beslissingsondersteunend systeem),  waarmee de teler aan de hand van meetwaarden en grenswaarden inzicht heeft in de biologische waterkwaliteit en ondersteuning krijgt bij de aansturing van recirculatie en waterbehandeling.

Eerder project: Waterkwaliteit Snel in Beeld
Dit project is een vervolg op het project ‘Waterkwaliteit Snel in Beeld’, waar een eenvoudige mobiele opstelling is ontworpen. De opstelling meet betrouwbaar in de praktijk, afgelezen aan de elektrische geleidbaarheid (EC) en de zuurgraad. Redox kan worden gebruikt als een schatter voor het Chemisch Zuurstof Verbruik, voor de aanwezige hoeveelheid bacteriën en daarmee een schatting voor de hoeveelheid Fusarium spp. In de ondernemersgroep Water van Glastuinbouw Nederland is de wens uitgesproken binnen een vervolgproject te onderzoeken of de geconstateerde relaties betrouwbaar in de praktijk kunnen worden gebruikt en verder kunnen worden doorontwikkeld. Dit project moet daarin voorzien.

BCO lid gezocht
Voor dit nieuwe project wordt een BCO-lid gezocht, bij voorkeur een tomatenteler. Elke teler betaalt via Stichting Kennis in Je Kas mee aan dit project. Daarom is het ook van belang dat telers actief mee kunnen denken en sturen in de uitvoering van het project. Van de deelnemende teler wordt verwacht (samen met de programmamanager en een teler van een ander gewas) het belang van Stichting Kennis in je Kas te vertegenwoordigen in de BCO. De BCO komt ongeveer vier keer per jaar samen om de voortgang van het project te bespreken.  De eerste bijeenkomst vindt binnenkort plaats. Mocht u interesse hebben om KijK mee te vertegenwoordigen in de BCO, dan kunt u dit kenbaar maken aan de programmamanager Water: Margreet Schoenmakers, e-mail mschoenmakers@spam-protectglastuinbouwnederland.nl.

Margreet Schoenmakers

Glastuinbouw Nederland - © 2022