Uitstel inwerkingtreding ruimere regels kassen in Brabant

De provincie Noord-Brabant heeft in maart 2022 in de Brabantse Omgevingsverordening nieuwe regels vastgesteld voor kassen. Deze nieuwe regels bevatten meer ruimte voor solitaire kassen en teeltondersteunende kassen. De planning is om de nieuwe regels tegelijkertijd met de nieuwe Omgevingswet in werking te laten treden.

Het in werking treden van de Omgevingswet is meerdere malen uitgesteld. Recent nog van 1 juli 2023 naar 1 januari 2024. Glastuinbouw Nederland en ZLTO hebben, vanwege deze vertraging, aan de provincie Brabant de vraag gesteld of het in werking treden van de nieuwe regels voor kassen naar voren gehaald kan worden. Oftewel, of dit losgekoppeld kan worden van de datum van het in werking treden van de Omgevingswet. De provincie komt hier bij ons op terug.

Beleidsregel Glas-voor-glas
Voor solitaire glastuinbouwlocaties en teeltondersteunende kassen bereidt de provincie momenteel een glas-voor-glas-regeling voor. Dit sluit aan bij de eerder vastgestelde regels in de Brabantse Omgevingsverordening. De glas-voor-glas-regeling wordt in een beleidsregel opgenomen. De uitwerking van deze specifieke regeling bevindt zich in de laatste fase. ZLTO heeft in samenwerking met Glastuinbouw Nederland vorige week met de provincie overleg gehad over het concept. De provincie heeft in haar planning opgenomen om de regeling in de zomer vast te stellen. Wanneer de beleidsregel is vast gesteld is deze openbaar. Dan is ook duidelijk of de Omgevingsverordening en dus ook de nieuwe regels voor kassen per 1 januari 2024 in gaan. Ondernemers kunnen vanaf het moment dat de beleidsregel vastgesteld is aan de slag met de voorbereiding van uitbreiding of verplaatsing van een kas. Zoals bijvoorbeeld in overleg gaan met de gemeente. De gemeente moet immers ook meewerken. Hiermee wordt verdere vertraging zo veel mogelijk beperkt.
(Foto ZLTO)

Wendy Klijn - Luijten

Webinar 'AOW in zicht'

Ieder jaar stromen werknemers op basis van leeftijd uit. Zij AOW ontvangen en een pensioen. In het eerst volgende Webinar van BPL gaat ons pensioenfonds in op vragen als: hoe werkt AOW aanvragen, kan ik een dag korter gaan werken, welke…

Glastuinbouw Nederland - © 2024