Verkiezingsmanifest Zuid-Holland overhandigd aan gedeputeerde Meindert Stolk

Op woensdag 15 maart vinden de Provinciale Statenverkiezingen weer plaats. In dat kader heeft de regio Zuid-Holland van Glastuinbouw Nederland een manifest opgesteld. Daarin staan de ambities van de glastuinbouwsector op de thema’s Arbeid, Energie, Plantgezondheid en Water & Omgeving. Daarnaast wordt aangegeven wat de sector van de provincie vraagt om die ambities waar te maken. Het manifest is daarmee een handreiking om de huidige samenwerking voort te zetten en te verstevigen.

Het eerste exemplaar van het manifest werd op dinsdag 17 januari jl. door regiovoorzitters Ilone Ammerlaan en Jacco Vooijs overhandigd aan gedeputeerde en CDA-lijsttrekker Meindert Stolk. Als portefeuillehouder Economie en innovatie, Land- en tuinbouw en Gezond en veilig is hij nauw verbonden met de glastuinbouw. Daarnaast is hij voorzitter van Greenport West-Holland. 

Inzet op energietransitie
Gedeputeerde Stolk nam met belangstelling het manifest in ontvangst, waarin uiteraard de energietransitie niet ontbreekt: “De glastuinbouw en het hele tuinbouwcluster zijn van groot belang voor Zuid-Holland. De sector staat voor belangrijke uitdagingen, zoals de energietransitie. De glastuinbouw loopt hierin voorop en kan ook de brug zijn om woonwijken van fossiele brandstoffen af te krijgen. Het is belangrijk dat bedrijfsleven en overheden hierin samen blijven werken. Dit manifest maakt duidelijk waar we elkaar ook in de toekomst kunnen vinden en versterken.”

Samenwerken is de sleutel voor succes
“De glastuinbouw is ambitieus en heeft heldere doelen geformuleerd, maar heeft wel de hulp nodig van onder andere de provincie om die waar te kunnen maken. Bedrijfsleven en overheid hebben elkaar nodig om uitdagingen het hoofd te bieden”, aldus Ilone Ammerlaan, voorzitter regio Oostland, bij de overhandiging. Jacco Vooijs, haar collega in het Westland, vult aan: “Wij zien een echte regierol voor de provincie bij bijvoorbeeld de realisatie van warmtenetten en voldoende goede huisvesting voor internationale werknemers.” Volgens Ilone Ammerlaan is de relatie met de provincie zonder meer goed, maar kan die verder worden versterkt. “Alleen samen kunnen we onze doelen realiseren. Dat is goed voor de glastuinbouw, maar ook voor heel Zuid-Holland.” 

Hans van Geest

Glastuinbouw Nederland - © 2024