Vermindering CO2-dosering bij tomaat laat nog geen groeireductie zien

In december 2019 is de business unit Glastuinbouw van Wageningen University & Research gestart met een demonstratieproef met drie verschillende CO2-doseerniveaus in tomaat. In deze proef willen we het verlies van CO2 door de luchtramen sterk beperken. Dat doen we door een verlaagde doseersnelheid toe te passen in combinatie met een lager setpoint voor de CO2-concentratie. We hopen dat het gewas zich hieraan aanpast door de CO2 efficiënter te benutten.

Grote verschillen in CO2
Het uiteindelijke doel is om de telers te ondersteunen bij het verlagen van het CO2-gebruik. Dit is in de toekomst nodig omdat de CO2-emissies omlaag moeten en de CO2 schaarser en duurder wordt. De behandelingen in de proef bestaan uit een in de praktijk gebruikelijke dosering van 45 kg CO2 m-2 jr-1 en een beperkte (22 kg) en een sterk verlaagde dosering (12 kg). Medio juni zijn grote verschillen in totale dosering gerealiseerd en daarmee ook aanzienlijke concentratieverschillen in CO2 tussen de behandelingen. Zo is er in de sterk verlaagde doseerbehandeling nu 5 kg CO2 gegeven, tegenover 18 kg in de hoogste doseerbehandeling. Gewasgroei, kopdikte en vruchtgroei zijn pas 2.5 maanden na de start van de behandeling gaan verschillen. Hierbij zijn de verschillen in kopdikte minimaal (max. 1 mm). Plantlengte en bladafsplitsing zijn ook identiek, wat is te verwachten door een verder gelijk binnenklimaat.

Verhoogd vruchtgewicht
De laatste vier weken is het vruchtgewicht echter sterk verhoogd bij de hoge dosering, terwijl daar de bladlengte afnam tot ca. 37 cm. De plant wordt door de grote vruchten sterker belast. Dit is begrijpelijk, er is meer fotosynthese terwijl het aantal stengels net zo laag is als in de overige behandelingen, namelijk 2.5 stengels per m2. De cumulatieve productie wordt ook geleidelijk hoger dan bij de lage dosering, nu voor de kas als geheel 6%, voor de meetplanten midden in de kas zijn de verschillen groter. Er wordt momenteel onderzocht waarom er zulke verschillen tussen de planten zijn. Interessant is dat het aantal huidmondjes duidelijk lager is bij hogere concentraties aan CO2, wat lijkt te wijzen op aanpassing en gewenning aan hoog CO2.

Komende zomermaanden
Met spanning wordt naar de komende zomermaanden uit gekeken, wanneer de CO2-concentratieverschillen nog groter en langduriger zullen zijn. De verdere metingen aan bladfotosynthese en huidmondjes moeten definitief uitsluitsel geven of het gewas zich heeft aangepast aan het lagere CO2-aanbod. Als dat zo is, biedt dit telers de mogelijkheid om de dosering te verlagen, zonder veel oogstverlies en met een lager verlies aan CO2 uit de luchtramen en lagere kosten voor CO2-inkoop. Aan het slot van de proef worden alle CO2-stromen nog eens doorgerekend om te weten of het gewas bij de lage dosering de CO2 beter heeft benut, en wat de totale ventilatieverliezen zijn geweest.

Het onderzoek wordt gefinancierd door Glastuinbouw Nederland en het ministerie van LNV via het onderzoeksprogramma Kas als Energiebron.

Lees hier meer over dit onderzoek.

Kas als Energiebron

Pieter de Visser, Wageningen University & Research BU Glastuinbouw

Glastuinbouw Nederland - © 2024