Verplaatsingsregeling glastuinbouw Greenport Aalsmeer opent 25 februari

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben besloten de POP3 verplaatsingssubsidie voor glastuinbouwondernemers opnieuw open te stellen van 25 februari tot en met 2 mei 2019.

De provincie geeft subsidie voor de verplaatsing van glastuinbouwbedrijven in Noord-Holland of in het Zuid-Hollandse deel van Greenport Aalsmeer naar een glastuinbouwconcentratiegebied. Door de concentratie van deze bedrijven zijn investeringen in nieuwe infrastructuur, warmtenetten en aardwarmte-installaties mogelijk.

Subsidie maximaal een miljoen
De berekening van de subsidie is afhankelijk van de soort kosten/investeringen en bedraagt maximaal € 1.000.000,-. De subsidie kan besteed worden aan onder andere de procedurekosten die volgen uit een bedrijfsverplaatsing, investeringen op de nieuwe bedrijfslocatie, investeringen om kavels beter bereikbaar te maken èn de kosten van nieuwe machines en installaties.

Voor deze regeling is in totaal € 4.000.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar. De regeling betreft een tender. Dat betekent dat alle aanvragen die in de openstellingtermijn worden ingediend tegelijkertijd beoordeeld en geprioriteerd worden. Aanvragen die voldoen aan de criteria en het hoogst scoren, ontvangen subsidie. Lager scorende aanvragen worden geweigerd bij het bereiken van het subsidieplafond.

De provincie geeft géén subsidie als de te verstrekken subsidie minder dan € 250.000,- zou bedragen en/of als het gewogen aantal behaalde punten, op basis van de score op de selectiecriteria, lager is dan 30. U vindt de selectiecriteria in artikel 8 van het openstellingsbesluit.

Indienen aanvraag
Uw aanvraag moet tussen 25 februari 2019 en 2 mei 2019 om 17.00 uur via de POP3 webportal zijn ingediend.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de regeling en de voorwaarden op de website van Provincie NH. Bij vragen over de subsidieregeling kunt u contact opnemen met Servicepunt Provincie Noord-Holland, telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@spam-protectnoord-holland.nl of neem contact op met Leonie Claessen, beleidsspecialist Ruimtelijk ordening, Glastuinbouw Nederland.

Leonie Claessen

Glastuinbouw Nederland - © 2020