VN-akkoord over biodiversiteitsherstel in Montreal; versteviging doelen Europese Green Deal

De bijna 200 deelnemende landen aan de biodiversiteitstop van de Verenigde Naties (VN) zijn het in Montreal, Canada, eens geworden over maatregelen om ecosystemen en plantensoorten te beschermen. Na bijna twee weken onderhandelen ligt er een akkoord. Met striktere natuurbescherming, natuurherstel en minder milieu-emissies willen de landen gezamenlijk inzetten op biodiversiteitsherstel.

Klik op de link voor de tekst van het akkoord.

Het akkoord in Montreal lijkt daarmee de doelstellingen van de Europese Green Deal te verstevigen en wereldwijd voeten te geven. Glastuinbouw Nederland benadrukt het maatschappelijk belang van biodiversiteit voor een veerkrachtige en gezondere planeet. De doelen en ambities om natuur te herstellen moeten echter wel realistisch en haalbaar zijn.

Bescherming en herstel van natuur
Biodiversiteitsherstel vraagt ambitieuze doelen. In het kader van natuurbescherming spraken landen daarom af tegen 2030 tenminste 30 procent van het landoppervlak te beschermen en minimaal 30 procent van de aangetaste gebieden te herstellen. Eenzelfde ambitie geldt voor binnenwateren en kustregio’s. Door ecosystemen hun oorspronkelijke functie terug te geven en met elkaar te verbinden willen de landen de biodiversiteitsstatus van natuurgebieden verbeteren. Verder moet in 2030 het aantal bekende en mogelijke invasieve soorten worden gehalveerd om de biodiversiteit te bevorderen. Tegen 2050 moet het uitsterven van soorten definitief een halt toe zijn geroepen.
Vergelijkbare hersteldoelen stelde de Europese Commissie eerder dit jaar voor met de Natuurherstelwet. Glastuinbouw Nederland onderschrijft en steunt actief de wereldwijde inzet op biodiversiteitsherstel, maar vreest dat onrealistische en onhaalbare doelstellingen in Nederland tot een nieuwe stikstofcrisis kunnen leiden. Niettemin kunnen onze telers met voldoende financiële steun en maatwerk voor lidstaten een grote bijdrage leveren aan het beschermen, beheren en herstellen van natuur. Omarm de tuinder in biodiversiteitsherstel!

Duurzame land- en tuinbouw
Daarnaast moeten landen ervoor zorgen dat landbouwgronden duurzaam worden beheerd door biodiversiteitsvriendelijke (voedsel)systemen te stimuleren. Ruimte wordt in het akkoord geboden voor duurzame intensivering en andere innovaties, wat ook de glastuinbouw kenmerkt. Tegelijkertijd zet Montreal, op verzoek van Europa, in op een halvering van het risico van chemische gewasbeschermingsmiddelen en 50 procent minder nutriëntenverliezen tegen 2030. Met deze halvering van milieu-emissies hoopt de VN de biodiversiteitsstatus te verbeteren. De Verordening Duurzame Gewasbescherming (SUR), zoals in de zomer voorgesteld door de EU, ambieert eenzelfde doel. Glastuinbouw Nederland deelt deze ambitie maar acht deze vermindering alleen mogelijk als er voldoende alternatieven zijn, waaronder effectieve laagrisico- en biologische middelen, maar ook technische alternatieven en nieuwe veredelingstechnieken.

Glastuinbouw Nederland zal de uitwerking van het akkoord in Montreal nauwlettend in de gaten blijven houden. Onze zorgen blijven we onder de aandacht brengen bij de politiek, aangezien het bepalend zal zijn voor toekomstig Europees en wereldwijd beleid.

Jesse Schevel

Glastuinbouw Nederland - © 2023