Volop onderzoek voor korte en langere termijn op knelpunt bladluis

Bladluis is een van de knelpunt-insecten waarvoor nog een afdoende oplossing in het IPM systeem noodzakelijk is. Momenteel lopen er diverse proeven met als doel telers voor de korte en langere termijn nieuwe oplossingsroutes aan te bieden ter verbetering van de bladluisbeheersing.

Allereerst wordt in het PPS-project ‘Stabiele ecosystemen voor beheersing van opkomende plagen in kassen’ volop onderzoek gedaan door Wageningen University & Research Glastuinbouw om te komen tot een robuuster systeem van de bladluisbeheersing. De focus ligt in eerste instantie op nieuwe natuurlijke vijanden, die zich beter vestigen bij lage bladluisdichtheden. De startfase van verzamelen, kweken en het uitvoeren van kleine testen is afgerond. De mogelijk ‘nieuwe potentials’ liggen nu in een grotere kasproef met als pilotgewas paprika. Uit gedegen onderzoek moet uiteraard eerst nog blijken of deze nieuwe bestrijders ook echte ‘potentials’ blijken te zijn.

Screeningsonderzoek opgestart
Ten tweede wordt in het brede innovatieprogramma Het Nieuwe Doen (HND) in Plantgezondheid ook volop ingezet op gewasoverstijgend screeningsonderzoek. Dit om meer inzicht te verkrijgen in de biologische en chemische gewasbeschermingsmiddelen die preventief dan wel ter correctie kunnen worden ingezet voor bestrijding c.q. beheersing van ziekten en plagen in de glastuinbouw. Momenteel is in opdracht van Glastuinbouw Nederland door Vertify een screeningsonderzoek opgestart naar de effectiviteit van een groot aantal verschillende gewasbeschermingsmiddelen op het knelpuntinsect bladluis (myzus persicae).
Een twintigtal verschillende middelen, zowel het pakket bestaande middelen als ook enkele nieuwe stoffen die nog niet zijn geregistreerd, wordt in dit onderzoek met pilotgewas chrysant getoetst. Uiteraard worden de resultaten uit de proef gedeeld met de toelatinghouders en komt deze beschikbaar voor de telers/sector.

Beide onderzoeken zijn mede gefinancierd door de Stichting Kennis in je Kas (KijK).

Jeannette Vriend

Glastuinbouw Nederland - © 2021