Voorlopig geen nieuwe subsidie voor houtige biomassa

Het huidige kabinet heeft besloten om dit najaar de SDE++ regeling tijdelijk niet open te stellen voor lagetemperatuurtoepassing van houtige biomassa zoals in de glastuinbouw. Dit door een temperatuur eis van 100°C op te nemen. Een nieuw kabinet moet besluiten of en tot wanneer subsidie voor houtige biomassa wordt gegeven.

Dit besluit is in navolging van een aangenomen motie in de Tweede Kamer en heeft geen gevolgen voor al afgegeven subsidies. Het huidige kabinet vindt dat zo snel mogelijk als haalbaar en betaalbaar moet worden gestopt met houtige biomassa voor lage temperatuurwarmte. Dit door nieuwe subsidies zo snel mogelijk te stoppen. Zie hiervoor dit eerdere bericht. Wel is de overheid ervan overtuigd dat de laagwaardige inzet van biogrondstoffen noodzakelijk is in de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie in 2030 en 2050. Hierbij moet ook recht worden gedaan aan de maatschappelijke zorgen die leven rondom met name de inzet van houtige biogrondstoffen.

Onderzoeken PBL en TNO
Het kabinet heeft PBL en TNO gevraagd om te onderzoeken of het mogelijk is om eerder te stoppen met houtige biomassa en wat de kosten daarvan zijn. Het PBL concludeert (zie ook dit bericht) dat het niet aannemelijk is dat alternatieve duurzame warmtebronnen, zoals geothermie, de rol van houtige biomassa voor 2030 kunnen vervangen als op korte termijn wordt gestopt met nieuwe subsidies voor houtige biomassa. TNO stelt dat als vandaag wordt gestopt met de afgifte van subsidies voor houtige biomassa in plaats van in 2030, dat in de periode tot 2045 zou leiden tot 2,7 miljard euro extra uitgaven. Oftewel bij te snelle uitfasering zijn ambities uit het Klimaatakkoord niet haalbaar en duurder.

Reactie Glastuinbouw Nederland
Zoals eerder aangegeven vindt Glastuinbouw Nederland dat houtige biomassa een belangrijke transitiebrandstof is. Op termijn in een klimaatneutrale glastuinbouw zijn er nog weinig betaalbare alternatieven voor het invullen van de middenlast- en vooral de piekwarmtevraag. Dit is bovendien een goede aanvulling op basislastbron zoals geothermie. Ook als er in bepaalde gebieden geen andere opties zijn, omdat er geen geothermie of restwarmte mogelijk is, is het van belang dat houtige biomassa beschikbaar blijft. Uiteraard moet het hout wel ‘duurzaam’ zijn en snapt Glastuinbouw Nederland dat er wordt gekeken naar aanscherping van de emissie-eisen.
Door houtige biomassa nu (tijdelijk) uit te sluiten, worden klimaatdoelen nog lastiger haalbaar en minder betaalbaar. Ook zal dit besluit en de maatschappelijke en politieke discussies weinig tuinders motiveren om nieuwe initiatieven voor biomassa te ontwikkelen.

Klik hier voor de kamerbrief.

Dennis Medema

Glastuinbouw Nederland - © 2021