Vrijstelling Mainspring voor bedekte grondgebonden snijbloementeelt

Op verzoek van Glastuinbouw Nederland is een tijdelijke vrijstelling afgegeven voor Mainspring door het Ministerie van LNV. Hiermee kan knelpunt mineervlieg worden beheerst in het geïntegreerde gewasbeschermingssysteem van de bedekte grondgebonden snijbloementeelt. Deze vrijstelling is vandaag, dinsdag 04 augustus, gepubliceerd in de Staatscourant. De vrijstelling op grond van artikel ’38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 29 juli en vervalt op 26 november 2020.

Nieuwe toepassingsvoorwaarde
Mainspring, met de werkzame stof cyantraniliprole, mag alleen worden ingezet indien de gebruiksvoorschriften met toepassingsvoorwaarden zijn nageleefd. In deze vrijstelling staat een nieuwe toepassingsvoorwaarde en graag attenderen wij u op deze randvoorwaarde om Mainspring te mogen toepassen:
"Gebruik van het middel in de bedekte grondgebonden teelt van snijbloemen is alleen toegestaan indien het aantastingsniveau van mineervliegen gedurende de teelt wordt gemonitord en voor de bestrijding van mineervliegen eerst biologische bestrijders zijn ingezet conform adviezen van de leverancier. De monitoringsgegevens van de mineervliegen en de inzet van biologische bestrijders moeten in de gewasbeschermingsmonitor worden vastgelegd.”                                                          

Biologisch evenwicht
Diverse grondgebonden snijbloementeelten zijn blij met deze vrijstelling. “Mineervlieg is voor de grondgebonden teelt een onbeheersbaar probleem, omdat er geen selectieve middelen beschikbaar zijn”, aldus David van Tuijl, contactpersoon Plantgezondheid namens de landelijke commissie chrysant van Glastuinbouw Nederland. “Mainspring is zacht voor de biologische bestrijders en erg effectief op mineervlieg, waardoor wij het biologisch systeem in stand kunnen houden. Met het in stand houden van het biologisch systeem wordt de milieulast verlaagd en neemt de kans op resistentie af. Mainspring kan als correctiemiddel worden toegepast indien het evenwicht tussen de biologische bestrijders en mineervlieg uit de hand loopt.“

ChrysantNL
De vrijstelling is tot stand gekomen dankzij inspanningen van Glastuinbouw Nederland. De aanvraag van de vrijstelling is mede mogelijk gemaakt door landelijke gewascommissie chrysant en ChrysantNL. In de bijlage de Mainspring vrijstellingspublicatie van de Staatscourant.
Voor nadere vragen kunt u contact opnemen met: Jorrit Koeman, CEMP Snijbloemen, of Aron Boerefijn, netwerkcoördinator Chrysant.

Jorrit Koeman

Glastuinbouw Nederland - © 2020