Wanneer is een bodem nu écht weerbaar?

Dit jaar start het PPS (Publiek Private Samenwerking) ‘Boven- en ondergronds sturen op weerbaarheid’. ChrysantNL participeert samen met de gewasgroepen Komkommer en Gerbera van Glastuinbouw Nederland mee binnen dit project. Het doel van het project is om zowel weerbaarheid tegen boven- als ondergrondse plagen en ziekten te bereiken via verbetering van de bodem of substraat.

Het verhogen van de weerbaarheid van planten en bodem/substraat is een zeer waardevol onderdeel van een duurzame IPM-strategie. Ontwerp en verbetering van deze strategie is mogelijk door het toepassen van een systeembenadering, waarin onder- en bovengrondse weerbaarheid elkaar aanvullen en versterken.

Sturen op weerbaarheid
Dit vierjarig jarige project bestaat ​​uit vijf werkpakketten (WP) die op elkaar aansluiten. In de eerste vier fases (WP1-4) worden de randvoorwaarden bepaalt, waaronder de verhoging van de bodem-, substraat-, en plantweerbaarheid optimaal is. In WP5 wordt de kennis uit de andere WP's gebruikt om boven- en ondergrondse weerbaarheid te koppelen, om zo te komen tot een systemische benadering van weerbaarheid. Dit geeft handvatten om te komen tot een systemische IPM-strategie voor zowel boven- als ondergrondse ziekten en plagen.

Inventarisatie bodems op praktijkbedrijven Chrysant
Als onderdeel van WP1 wordt de komende weken op tien verschillende chrysantenbedrijven grondmonsters genomen. Het gaat om locaties met relatief veel druk van grond gebonden ziekten en plagen (bijvoorbeeld Verticillium of aaltjes) en locaties waar dit probleem de afgelopen jaar niet voorkwam (weerbare bodems). Tijdens het bemonsteren worden telers ook gevraagd naar hun manier van telen (klimaat, watergift) en gewasbescherming. Bij het bepalen van de monsters wordt gekeken naar nutriëntensamenstelling, structuur, residuen en bodemleven. Door deze data te correleren tussen de bedrijven met en zonder druk kunnen randvoorwaarden worden gevonden waaraan een weerbare bodem/substraat moet voldoen. Op basis van deze resultaten kunnen voorspellingen worden gedaan hoe een bodem of substraat weerbaarder kan worden door te sturen op de belangrijkste abiotische condities en toevoegingen.

De financiering van dit PPS komt van het ministerie van LNV, Stichting Kennis in je Kas (KIJK), ChrysantNL, de gewascoöperaties Gerbera en Komkommer en Woodchem BV.

Glastuinbouw Nederland - © 2022