Wat betekenen nieuwe coronamaatregelen voor glastuinbouwbedrijf?

De regering kondigde dinsdag 13 oktober nieuwe, strengere maatregelen af om de hernieuwde opmars van het coronavirus een halt te kunnen toeroepen. Die richtlijnen, verplichtingen, verboden en dringende adviezen hebben ook consequenties voor teeltbedrijven. Deze week worden de pagina’s met veelgestelde vragen op de websites van Glastuinbouw Nederland en de Werkgeverslijn land- en tuinbouw. Vooruitlopend daarop alvast de meest actuele vragen en antwoorden.

Groepsgrootte in de kas
Hoe gaan we om met groepen van meer dan 30 werknemers in een kas? In binnenruimtes waar mensen zitten geldt een maximum aantal personen van 30. Er zijn algemene uitzonderingen gemaakt (economisch). Samenkomsten in een gebouw die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties met ten hoogste 100 personen per zelfstandige ruimte. Het maximum van 100 personen is van toepassing op samenkomsten. De werkzaamheden in de kas kunnen niet als samenkomsten worden aangemerkt. Als eventueel binnen de kas sprake is van groepsvorming (werken in ploegjes), dan wordt hier geen maximum aan verbonden. Stelregel is wel dat 1,5 m afstand moet worden gehouden, die richtlijn geldt al vanaf maart. Het lopen van de ene naar de andere ruimte hoeft geen probleem te zijn als de pauzes zijn gespreid.

Mondkapjes in de kas
Het dringende advies om een mondkapje te dragen geldt alleen voor binnenruimten die voor publiek toegankelijk zijn, zoals; winkels, musea, gemeentehuizen, stations, vliegvelden, dierentuinen, attractieparken, parkeergarages, benzinestations en dergelijke.

Quarantaine met code oranje en vóór een teeltwissel, wat nu?
Op de website van de Werkgeverslijn staat de laatste informatie over de grenzen. Dat artikel is ook onderstaand terug te vinden. In de begeleidende tekst staat dat werknemers die uit een oranje gebied komen in quarantaine moeten. Dat ‘moeten’ is niet een verplichting maar een dringend advies. Voor ondernemers die voor een teeltwissel staan en grote groepen vanuit Polen naar Nederland zien komen, is dit geen reële optie. Dat betekent immers wel loon betalen en tien dagen geen inzet van de medewerkers.
Om te beginnen is het advies aan de ondernemer dat hij ervoor zorgt dat de mensen zoveel mogelijk in dezelfde groepen wonen en werken en daar de planning ook op inrichten. Als een dringend advies niet wordt opgevolgd, zorg dan in ieder geval dat er maatregelen worden getroffen in de lijn met de bedoeling van het advies. Eerder (bijvoorbeeld gedurende tien dagen quarantainetermijn) laten komen is een optie, maar daar staat geen tegenprestatie tegenover. LTO Nederland maakt zich samen met Glastuinbouw Nederland en NFO in de lobby hard voor het verkrijgen van een looncompensatie.

Commercieel testen een optie
Er zijn telers die met commerciële aanbieders sneltesten doen. Er zijn al diverse aanbieders. Bij Glastuinbouw Nederland zijn ook verzoeken binnengekomen om als brancheorgansiatie collectief te gaan inkopen en deze testen aan te bieden. Hier is onderzoek naar gedaan en er is ook overleg gevoerd met de GGD’en. Inmiddels zitten ook de commerciële partijen vol en zijn de wachttijden inmiddels nagenoeg gelijk aan die van de GGD of soms nog langer. Bij de GGD is inmiddels te zien dat het sneller gaat en uitslagen soms al binnen 24 uur binnenkomen. Overigens waarschuwt de GGD voor de betrouwbaarheid van commerciële tests. De gevolgen bij een slechte test kunnen groot zijn, zoals mogelijke bedrijfssluiting als het bedrijf een haard blijkt te zijn. Als er commercieel wordt getest benadrukt de GGD dat er een doorverwijzing naar de GGD moet komen om daar een test te gaan doen. In de Taskforce Arbeid is woensdag 14 oktober besloten niet collectief commerciële tests in te gaan kopen. Wel wordt een handleiding opgesteld om ondernemers de weg te wijzen. De ambitie is om deze handleiding deze week te verspreiden.

Wat zijn gevolgen van melding vanuit Coronavirusapp?
Er is zowel bij werkgevers als werknemers zorg over de gevolgen van meldingen vanuit de app. Zie ook dit artikel.  
Onderstaand twee praktijksituaties met advies:

  • Coronavirus app zegt ‘dichtbij’, maar als je werkt met schermen ertussen, dan ziet de app dit niet. App geeft dan toch een verkeerd beeld?

Een scherm is een afscherming om mogelijk direct aanhoesten tegen te gaan, maar is geen beschermingsmiddel tegen het coronavirus. Het is mogelijk dat het virus zich verspreidt via de lucht rondom het scherm. Vandaar dat altijd bronaanpak voorop staat: 1,5 meter afstand houden en als dat echt niet kan, dan mag worden gekozen voor een scherm.  

  • Is met mondkapje werken ‘nauw contact’?

Een mondkapje kan worden gedragen als er echt geen andere mogelijkheden zijn om de onderlinge 1,5 m te waarborgen. Daardoor is het een nauw contact. Een mondkapje is geen persoonlijk beschermingsmiddel. Definitie nauw contact luidt: ‘Personen die langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand contact hadden met de patiënt.’

Aanpassingen protocol nodig na nieuwe maatregelen?
Stigas inventariseert op dit moment of het protocol van de agrarische sector, zoals ook verwerkt in de risico-inventarisatie, moet worden aangepast. Waarschijnlijk is dat niet het geval. Maak in ieder geval gebruik van de corona-risico-inventarisatie, voor zover dat nog niet gebeurt.

Maandag 12 oktober organiseerde Werkgeverslijn land- en tuinbouw weer een webinar over de gevolgen van de coronacrisis. Dat webinar is hier terug te zien.

Peter Loef

Glastuinbouw Nederland - © 2020