Webinar Water op 17 juni: Beschikbaarheid gietwater

Goed gietwater is essentieel voor de glastuinbouw. De druk op de beschikbaarheid van goed gietwater voor de glastuinbouw neemt toe. Dit is met name te zien tijdens de lange droge periodes in de afgelopen jaren. Naast opgevangen regenwater wordt onder andere omgekeerde osmose (ontzout grondwater/RO water) gebruikt om te kunnen voldoen aan de gietwatervraag. Over deze onderwerpen organiseert Glastuinbouw Nederland een webinar op donderdag 17 juni om 15.00 uur.

Het gebruik van omgekeerde osmose staat onder druk door de neveneffecten van de grondwateronttrekkingen en brijnlozingen. Het maatwerk voor veel brijninfiltraties loopt af per 1 juli 2022. Momenteel is nog onduidelijk wat dit gaat betekenen op de korte en langere termijn. Binnen diverse projecten is de sector samen met kennisinstellingen en overheidspartijen bezig om alternatieve gietwaterbronnen te onderzoeken. In dit webinar worden de deelnemers bijgepraat over deze zoektocht naar duurzame gietwaterbronnen.

Inleider en sprekers
Het webinar wordt geleid door Margreet Schoenmakers. Zij is tevens themacoördinator Water van de Greenport West-Holland. Sprekers zijn Bart Scholten van Agrimaco en Jim van Ruijven van Wageningen University & Research.
Binnen de Greenport West-Holland werkt Bart Scholten (samen met de partners Glastuinbouw Nederland, Hoogheemraadschap Delfland, Provincie Zuid-Holland en de Gemeente Westland) aan een toekomstplan voor de gietwatervoorziening binnen het Westland. Bart Scholten bespreekt tijdens het webinar de voor- en nadelen van de verschillende alternatieven. Tevens is er aandacht voor de kennishiaten die er nog zijn bij de verschillende alternatieven.
Naast de potentiële aanvullende bronnen voor gietwater, is het ook mogelijk om op het bedrijf maatregelen te nemen om, zonder verlies aan productie, het (aanvullende) waterverbruik te verlagen. In deze presentatie gaat Jim van Ruijven in op het effect van verschillende methoden op de watervraag. Aan bod komen oplossingen zoals het terugwinnen van verdampingswater uit de kaslucht en een groter regenwaterbassin. Dit laatste kan ook een positieve invloed hebben op het beperken van natrium in het recirculatiewater. Dit wordt aan de hand van berekeningen aangetoond.

Aanmelden en meer informatie
Voor het volgen van het webinar is alleen een goede internetverbinding en een telefoon/computer/tablet met geluid nodig. De dag van het webinar ontvangen de deelnemers aan het begin van de middag per e-mail nadere instructie en een link waarmee het webinar te volgen is. Zorg ervoor dat tien minuten voordat het webinar start de inlogprocedure is uitgevoerd.
Aanmelden is verplicht en kan tot 17 juni, 12.00 uur. Gebruik daarvoor deze link

Neem voor meer informatie contact op met Margreet Schoenmakers, telefoon 085 003 64 00, mobiel 06 199 435 28.

Glastuinbouw Waterproof

Roger Abbenhuijs

Jaarplan Regio 2024

Glastuinbouw Nederland wil samen met ondernemers, regionale bestuurders en partners een toekomstbestendige glastuinbouw in de regio realiseren. Ook in 2024 staat deze ambitie centraal binnen de regio's.

Glastuinbouw Nederland - © 2024