ZLTO reageert op Brabants programma landelijk gebied

ZLTO heeft vrijdag 28 april inhoudelijk gereageerd op de houtskoolschets voor het Brabants Programma Landelijk Buitengebied (BPLG). Dit is de zienswijze van het huidige, inmiddels demissionaire college van Gedeputeerde Staten op de ruimtelijke inrichting van Noord-Brabant. In de brief reageert ZLTO op meerdere thema’s die voor de glastuinbouw relevant zijn.

ZLTO heeft onder andere de volgende zaken opmerkingen in haar brief aan de provincie Brabant opgenomen:

  1. Landbouw is primair doel in BPLG;
  2. Sluit bij stikstof- en klimaatregelingen aan op landelijk beleid. Kijk integraal naar oplossingen. Geef ondernemers ruimte om zelf de doelstellingen te halen;
  3. Neem legaliseren van PAS-melders en interimmers (bedrijven die in het verleden geen vergunning of melding nodig hadden, maar nu wel) op in BPLG;
  4. Verbind je bij Natura 2000 niet aan onhaalbare doelen, waardoor vergunningverlening langdurig op slot gaat;
  5. Zet niet het intekenen van zones rondom Natura 2000 gebieden (en beken) centraal, maar de doelen die bereikt moeten worden. Geef ruimte voor een maatwerkaanpak.
  6. Sluit bij droogtebestrijding aan bij afspraken Grondwaterconvenant;
  7. Stimuleer naast biologische en biobased teelten ook andere transitiepaden die leiden tot een duurzame landbouw: van hoogtechnologisch tot multifunctioneel;
  8. Neem één-op-één afspraken uit eventueel Landbouwakkoord over
  9. Grondeigenaren en -gebruikers moeten evenwaardig de grondpuzzel leggen. Een door de overheid gedomineerde grondbank is uit den boze;
  10. Heb aandacht voor gevolgen van transities voor een vitaal en veilig buitengebied.

Ontwikkelruimte glastuinbouw
Specifiek voor glastuinbouw is naar aanleiding van afstemming met Glastuinbouw Nederland in de brief het volgende opgenomen:
In de houtskoolschets is opgenomen dat er in concentratiegebieden ontwikkelruimte is voor de glastuinbouw. Gelukkig biedt de omgevingsverordening ook weer perspectief voor solitaire glastuinbouwbedrijven en teeltondersteunende kassen. Dit wordt in de houtskoolschets nu helaas niet benoemd. Glastuinbouw Nederland mist in de paragraaf over glastuinbouw de opgave die de energietransitie met zich meebrengt. De mogelijkheden voor de energietransitie in een gebied zijn bepalend voor het perspectief van de huidige concentratiegebieden en noodzaak tot het aanwijzen van nieuwe gebieden en/of uitbreiding van bestaande concentratiegebieden.
Ook zien we vanwege ontwikkeling van functies als natuur en wonen druk op sommige concentratiegebieden ontstaan. Gezien de regionale functie van de concentratiegebieden vragen we aan de provincie om het perspectief van de bestaande concentratiegebieden met ons te onderzoeken en waar perspectief ontbreekt gezamenlijk op zoek te gaan naar alternatieve gebieden.

Input provinciale programma’s
Glastuinbouw Nederland heeft specifiek voor de glastuinbouw een brief opgesteld als input op de provinciale programma’s landelijk gebied en naar alle provincies gestuurd.
Het nieuwsbericht van ZLTO over de reactie op de houtskoolschets met daarin een link naar de brief aan de provincie Brabant is hier te vinden: ZLTO reageert op provinciaal programma landelijk gebied
(Afbeelding provincie Noord-Brabant)

Wendy Klijn - Luijten

Glastuinbouw Nederland - © 2023