Resultaten Arbeid 2017

Boetes en stilleggen bedrijf voorkomen door samenwerking met Inspectie SZW

Door goede samenwerking met de Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) is voorkomen dat na een ongeval met Deense karren een glastuinbouwbedrijf is stilgelegd. Robin van Dijk (Dijk van Dijk) en Peter Loef (LTO Glaskracht Nederland) vertellen over het plan van aanpak wat met de Inspectie is opgesteld en de uitvoering hiervan.

Input geleverd voor regeerakkoord

Tijdens het formatieproces van het nieuwe kabinet heeft LTO Glaskracht aan de formerende partijen via LTO Nederland haar standpunten kenbaar gemaakt. In het regeerakkoord is aan een groot deel van de wensen tegemoet gekomen. Een belangrijk resultaat is dat flex en arbeidsmigratie als gegeven worden beschouwd. Ook is voor kleine werkgevers de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte teruggebracht tot één jaar. Daarnaast zijn de ontslagmogelijkheden verruimd. LTO Glaskracht blijft zich inzetten om de nog niet vervulde wensen te realiseren.

Subsidie voor HBO-opleiding

Omdat glastuinbouwbedrijven groeien, is steeds meer behoefte aan hbo-geschoold personeel. Helaas daalt dit percentage van 15 naar 9%. Op aandringen van LTO Glaskracht bij de sectorcommissie Glastuinbouw van Colland is subsidie beschikbaar gemaakt voor maximaal 50 werknemers die een HBO-opleiding willen gaan volgen. De subsidie bedraagt 50% van het collegegeld met een maximum van € 1000 per werknemer per jaar, wordt maximaal vier jaar verstrekt en moet jaarlijks worden aangevraagd. De subsidie wordt verstrekt aan de werkgever en alleen voor werknemers die nog niet in het bezit zijn van een hbo-diploma.

75 stageplaatsen ingevuld

De stagestimulator is een project van LTO Glaskracht, waarbij via de Greenport West-Holland diverse diensten worden aangeboden. Zo zijn in 2017 106 stageplaatsen aangedragen, waarvan 75 zijn ingevuld (19 op MBO-, 55 op HBO- en 1 op WO-niveau). Daarnaast is het netwerk aan docenten dat contact heeft met de stagestimulator gegroeid naar 266 en hebben 184 docenten, van basis- tot HBO-onderwijs, via collegetours en een webinar kennisgenomen van de laatste ontwikkelingen in de glastuinbouw.

Latere invoering uitruil overuren cafetariaregeling

Mede onder druk van LTO Glaskracht en LTO Nederland heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten een aantal aanpassingen in de wet minimumloon uit te stellen tot 1 januari 2018. De uitruil van overuren met toepassing van de cafetariaregeling was hiermee mogelijk tot 1 januari 2018. Voor werkgevers moet het echter ook na 1 januari 2018 mogelijk blijven om overuren van seizoenarbeiders, beloond tegen wettelijk minimumloon, uit te ruilen. LTO is en blijft daarom in gesprek met het ministerie, de Tweede Kamer en de Belastingdienst om de cafetariaregeling te behouden.

Communicatie Inspectie SZW

Met de inspecteur generaal van SZW is gesproken over de wijze waarop bevindingen van de Inspectie SZW naar buiten worden gebracht. LTO Glaskracht wil voorkomen dat met de publicaties de indruk wordt gewekt dat alle glastuinbouwbedrijven over één kam worden geschoren. Dit brengt onterecht onnodige schade toe aan het imago van de sector, met alle gevolgen van dien. Met de Inspectie is een structureel overleg afgesproken. Daarnaast is toegezegd zorgvuldig naar de communicatie-uitingen te kijken.

€180.000 subsidie voor duurzame inzetbaarheid

Werknemers moeten steeds langer doorwerken. Kijkend naar de technologische ontwikkelingen in de sector en het steeds ouder wordende medewerkers, hebben werkgevers er alle belang bij dat medewerkers zich blijven ontwikkelen. Zeker nu ook tot 67 jaar moet worden doorgewerkt. Via het Mobiliteitscentrum Glastuinbouw heeft LTO Glaskracht twee projecten gestart die beiden met Colland en ESF subsidie kunnen worden uitgevoerd:

  • Campagne ‘Fluitend in de kas’: via Kas groeit worden medewerkers gestimuleerd zelf meer verantwoordelijkheid te nemen in hun loopbaanontwikkeling.
  • Samen met Stigas wordt een beleids- en preventieplan voor werkenden met fysieke klachten ontwikkeld. Hierdoor kunnen ook in de toekomst activiteiten en maatregelen worden genomen om deze werknemers duurzaam inzetbaarheid te houden.
Glastuinbouw Nederland - © 2019 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies