Resultaten Energie 2017

Minder gas, meer komkommers door Het Nieuwe Telen

In 2017 is het cursusprogramma van Het Nieuwe Telen (HNT) met succes voortgezet. De resultaten van HNT, mede dankzij de cursussen, worden duidelijk zichtbaar in de jaarlijkse LEI Energiemonitor. Deze toont in 2016 ondanks gedaalde energiekosten weer een forse energiebesparing. De cijfers liegen er niet om!

Dion van Mullekom (Multigrow Grashoek B.V.) geeft aan welke besparingen en verbeteringen HNT oplevert voor zijn bedrijf. Aat Dijkshoorn (LTO Glaskracht Nederland) vertelt hoe Kas als Energiebron doorgaat met HNT.

Energievisie klimaatneutraal 2040 vastgesteld

De energievisie ‘Glastuinbouw klimaatneutraal 2040’ is in samenspraak met de leden en bestuurders vastgesteld. Deze visie wordt in alle contacten en bij de energie-aanpak als vertrekpunt genomen. De visie kan op zeer veel bijval rekenen. Partijen binnen en buiten de sector nemen de visie als vertrekpunt, wat de inzet en daadkracht op het energiedossier enorm vergroot.

Daling CO2-emissie op koers

Uit de Energiemonitor 2016 blijkt dat de CO2-emissie van de glastuinbouwsector opnieuw is gedaald en dat het aandeel energiebesparing en duurzame energie groeit. In 2017 werd met de overheid overeenstemming bereikt over aanscherping van het CO2-doel 2020 door een correctie voor de daling van het areaal en WKK netlevering. De sector ligt op koers om dit aangescherpte doel te halen.

Verschillende warmteclusters ontwikkeld

LTO Glaskracht Nederland startte in 2016 met het ondersteunen van de vorming van warmteclusters in glastuinbouwgebieden. Na oprichting van het eerste warmtecluster in de Zuidplas volgden vele andere initiatieven. Inmiddels zijn in de regio’s Oostland, Westland en Aalsmeer meerdere clusters gestart of in ontwikkeling. Ook in de regio’s Noord-Brabant, Limburg en Bommelerwaard zijn initiatieven genomen. De vorming van warmte- en energieclusters sluit aan bij initiatieven in de regio van gemeenten, provincie en andere stakeholders om de energievoorziening te verduurzamen.

Aardwarmte blijft in de lift

LTO Glaskracht Nederland heeft in 2014 samen met de overheid initiatief genomen tot de Kennisagenda Aardwarmte. In 2016 en 2017 zijn ruim 10 projecten gestart en deels inmiddels afgerond, mede gefinancierd uit Kas als Energiebron. De studies dragen bij aan de verbetering, verhoogde veiligheid en financierbaarheid van aardwarmteprojecten. In 2017 is met steun vanuit Kas als Energiebron hard gewerkt aan goede objectieve publieksinformatie over aardwarmte.

Positieve evaluatie Kas als Energiebron

Minister Kamp heeft in oktober 2017 de evaluatie van het programma Kas als Energiebron naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarbij is het programma extern beoordeeld. De samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid en het specifieke instrumentarium van onderzoek, koploperstrategie, kennisverspreiding, subsidies en communicatie werd door Professor Marko Hekkert onder de loep genomen. Conclusie: een schoolvoorbeeld van de energietransitie aanpak! Hieraan droegen de consistente aanpak van de innovatie, de inzet op meerdere oplossingsrichtingen en de intensieve afstemming met de glastuinbouwpraktijk en ondernemers bij. Voor het vervolg stelt Hekkert het toepassen van de innovaties centraal door samenwerking in de regio.

CO2-voorziening in kaart gebracht

In 2017 heeft LTO Glaskracht veel inzet gepleegd om de CO2-voorziening aan de glastuinbouw te verbeteren. Voldoende externe CO2 is essentieel om te verduurzamen en klimaatneutraal te worden. De regelmatige problemen in 2017 met de levering door OCAP bevestigen de noodzaak van extra CO2-bronnen. Opties die in 2017 verder uitgewerkt zijn betreffen CO2-voorziening vanuit afvalbedrijven, CO2-voorziening bij productie van bio-brandstoffen en bio-gas, een grootschalige CO2-opslag en -buffer, CO2 uit buitenlucht en CO2-transport per schip. In de regio’s is ondersteuning verleend om de CO2-vraag in kaart te brengen.

Glastuinbouw Nederland - © 2019 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies