Resultaten Plantgezondheid 2017

Weerbare planten

LTO Glaskracht Nederland speelt in op de vraag van de maatschappij om duurzaam geteelde producten. Daarbij wordt hard gewerkt aan verdere innovatie van geïntegreerde gewasbescherming, ofwel Integrated Pest Management (IPM). Om als sector voorop te blijven lopen wordt gewerkt aan de weerbaarheid van de plant. Hoe we dat doen vertellen Arno Vollebregt (P.J.J. Vollebregt) en Helma Verberkt (LTO Glaskracht) in dit filmpje.

Hygiëneprotocollen, gedragscodes en ondersteuning bij calamiteiten

Om de marktpositie van de Nederlandse glastuinbouw te behouden en uit te breiden met nieuwe afzetmarkten zijn gedragscodes en hygiëneprotocollen opgesteld. In 2017 is gewerkt aan het voorkomen van Ralstonia, Xylella en ziekten en plagen in o.a. paprika. Daarnaast is directe ondersteuning en begeleiding gegeven bij calamiteiten (o.a. Duponchelia en Opogona en Afrikaanse Fruitmot). De onderzoeken binnen het onderzoekprogramma Fytosanitair Robuuste ketens, mede gefinancierd door de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmateriaal, zijn in 2017 voortgezet. De onderzoeken staan op hét Kennisplatform Plantgezondheid voor de glastuinbouw.

Actieplan Plantgezondheid opgesteld

De ambitie van de Nederlandse glastuinbouw is om met het IPM-systeem (Integrated Pest Management) producten te telen, nagenoeg zonder emissie naar de omgeving en residu op de producten. Door samenwerking met producenten, natuur- en milieuorganisaties, overheid en retail moeten de knelpunten worden opgelost. Met modernisering en innovatie in het toelatingsbeleid is verdere vergroening mogelijk en kan de sector de meest duurzame glasgroenten, bloemen en planten ter wereld produceren. Deze acties staan in het Actieplan Plantgezondheid wat in 2017 is gelanceerd.

Doordat telers in de praktijk tegen knelpunten aanlopen, blijven IPM oplossingen helaas soms onbenut. In samenwerking met overheid en industrie zijn daarom binnen het programma Systeemaanpak Duurzame Gewasbescherming twee pilots (IPM systeem mineervlieg Chrysant en IPM systeem voor luis in paprika) gestart om deze knelpunten samen aan te pakken om milieuwinst, verdere optimalisatie van het IPM systeem en betere randvoorwaarden voor de toepassing te creëren. Conclusie pilots: het hebben van de juiste correctiemogelijkheden leidt tot het nemen van meer risico en innovatie in IPM. 

20 projecten via Fonds Kleine Toepassingen, ECSC en EU Minor Uses

In 2017 zijn vijf projecten ingediend voor medefinanciering vanuit het Fonds Kleine Toepassingen ten behoeve van de knelpunten: tomatengalmijt in tomaat, echte meeldauw in courgette en paprika, groeiregulatie potplanten, insecten bladgewassen en potplantenteelten en luisbeheersing in aubergine en tomaat. Hiervan zijn drie Fondsen gehonoreerd, waardoor al één toelating is afgerond. Twee aanvragen zijn nog in behandeling.

Met andere sectoren en industrie wordt samengewerkt aan zo’n 15 projecten via het Expert Centre Specialty Crops (ECSC) om te komen tot reguliere toelatingen of uitbreidingen van bestaande toelatingen. In de werkgroepen kleine teelten ‘Groenten & Fruit’ en ‘Ornamentals’ vindt kennisuitwisseling en afstemming over knelpunten plaats met de EU-lidstaten om vanuit (kosten)efficiëntie knelpunten gezamenlijk op te pakken.

Synchronisatie middelenpakket en 5 vrijstellingen

Het ministerie van EZ heeft positief gereageerd op het verzoek van LTO Glaskracht om de criteria voor vrijstellingsaanvragen aan te passen. De effecten op geïntegreerde gewasbescherming van zowel het aangevraagde middel als de beschikbare alternatieven moeten zwaarder worden meegewogen. LTO Glaskracht Nederland is gevraagd mee te denken hoe de criteria beter aansluiten bij de IPM (Integrated Pest Management) praktijktoepassing en binnen de Europese kaders voor vrijstellingen.

In 2017 zijn de volgende vrijstellingen gerealiseerd:

 • Agrichem Asulam als onkruidbestrijdingsmiddel in de gezaaide zomerbloemen van onder meer nigella, bupleurum, amaranthus, ammi visnage, dianthus barbatus, delphinium (ridderspoor), papaver, kalabos en eryngium.
 • V-10 ter bescherming tegen schade door het pepinomozaïekvirus in tomaat. In de belichte teelt vanaf 1 juli voor 120 dagen en in de onbelichte teelt vanaf 1 november 2017.
 • Dazide Enhance als groeiregulatie van de onbedekte pot- en containerteelt van de bloemisterijgewassen viburnum, chrysant, azalea, aster en hortensia.
 • AATerra als schimmelbestrijdingsmiddel in komkommer.

Voor een aantal werkzame stoffen/middelen is op aandringen van LTO Glaskracht de gebruiksvoorschriften met betrekking tot verplichte zuivering – per 1 januari 2018 - gesynchroniseerd met het hoofdlijnenakkoord. Het betreft abamectine (Vertimec Gold en parallele toelatingen), pirimicarb (Pirimor, Pirimor rook en UPL Pirimicarb), teflubenzuron (Nomolt) en het voor bolbehandeling toegelaten fluazinam (Ohayo en Shirlan).

Onderzoeken Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid

In overleg met de Ondernemersgroep Plantgezondheid van LTO Glaskracht zijn de onderzoeken vanuit het innovatieprogramma Het Nieuwe Doen (HND) in Plantgezondheid geformuleerd. Dit innovatieprogramma is gericht op een structurele aanpak om ziekten, plagen en onkruiden te voorkomen. Daarnaast is de Kennisagenda Plantgezondheid bijgesteld en zijn voorstellen ingediend voor de Publiek-Private Samenwerking (PPS) binnen de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. In 2017 zijn onderzoeken (PPS-en) gestart naar:

 • Versterking plantweerbaarheid
 • Visuele attractie van plaaginsecten
 • Precisie Tuinbouw
 • Ketenbenadering voor verlagen milieu-impact
 • Biologische bestrijding van schadelijke mijten

10 etiketten en uitbreidingen

In 2017 zijn diverse etiketten/etiketuitbreidingen gerealiseerd:

 • Configure als groeiregulator in bedekte potplanten. Phalaenopsis, schlumbergera en sempervivum (bedekte teelt) waren al toegelaten.
 • Tracer als insecticide in sierkool en bedekte teelt van radijs.
 • Behoud van Sporgon als schimmelbestrijdingsmiddel in de bedekte teelt van potplanten en snijbloemen geteeld in potten. Hierbij is onderbouwing van het historisch gebruik geleverd na inventarisatie onder de leden van LTO Glaskracht Nederland.
 • Kumulus S (spuitzwavel): acaricide in de bedekte teelt van aubergine, tomaat (tomatengalmijt) en tegen schimmelziekten in de potplantenteelten.
 • Berelex 40 SG als groeiregulator in zantedeschia, trek- en sierheesterteelten en onbedekte potplanten- en snijbloementeelten.
 • Altacor als insecticide in de bedekte teelt van sla, andijvie, spinazie-achtigen, veldsla, rucola, boon met peul – laag blijvend en boon met peul – hoog opgaand, radijs, aromatische kruidgewassen en aromatische wortelgewassen.
 • Nocturn als insecticide in de bedekte teelten van vruchtgroenten van de solanaceae, snijbloemen en potplanten.
 • BIO 1020 als insecticide in aardbei, bladgroenten, wortel- en knolgewassen, kruidenteelt vers of gedroogd en bloemisterijgewassen (onbedekte teelt).
 • Revus tegen Phytophthora infestans in de bedekte teelt van tomaat, veldsla, kiemgroenten en aromatische kruidgewassen.
 • Luna Sensation als schimmelbestrijdingsmiddel in sla, pioen, bolbloemen (bedekt) en bloemisterijgewassen (onbedekt).
Glastuinbouw Nederland - © 2019 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies