Resultaten Water & Omgeving 2017

Collectieve waterzuivering Bommerwaard

In de Bommelerwaard is collectief invulling gegeven aan de waterzuiveringsplicht per 1 januari 2018. Henk van Wijk (Janity Flowers) en Daan van Empel (LTO Glaskracht Nederland) vertellen over de aansluiting van bedrijven in het gebied op de tuinbouwriolering. Het restwater wordt straks centraal gezuiverd door het waterschap Rivierenland.

Landelijke aanpak nul-lozing opgesteld

Als een glastuinbouwbedrijf geen drain(age)water en bemest filterspoelwater loost, is de waterzuiveringsplicht, die geldt vanaf 1 januari 2018, niet van toepassing. Maar hoe toon je dat aan? In samenwerking met de ondernemersgroep Water van LTO Glaskracht Nederland en de partijen binnen het Platform Duurzame Glastuinbouw is een aanpak opgesteld die de ondernemer én bevoegd gezag houvast biedt. Door het opstellen van deze aanpak kan landelijk op een uniforme manier worden gewerkt en hoeft niet iedere ondernemer individueel aan een oplossing te werken. Bevoegd gezag legt het resultaat vast in een bezoekverslag, waardoor de ondernemer zekerheid heeft. Tenminste, zolang de bedrijfssituatie of de wetgeving niet verandert.

Certificering gebruik en onderhoud waterzuivering

Voor het gebruik van imidacloprid-houdende middelen schrijft het wettelijk gebruiksvoorschrift voor dat te lozen restwater moet worden gezuiverd met een rendement van 99,5%. Daarnaast moet het gebruik en onderhoud van de installatie gecertificeerd worden uitgevoerd. In opdracht van LTO Glaskracht stelde MPS een certificatieschema op, zodat glastuinbouwondernemers kunnen voldoen aan het wettelijk gebruiksvoorschrift. Hiermee kunnen zij vanaf 1 oktober 2018 worden gecertificeerd.

Ondernemersverkenningen Greenport Aalsmeer

600 bedrijven zijn betrokken bij de ‘ondernemersverkenningen’ in de Greenport Aalsmeer. Hierbij is niet alleen gesproken over de huidige situatie van het bedrijf, maar met name over hun toekomstplannen. Mede dankzij financiële steun van LTO Noord Fondsen en de lokale LTO Noord afdelingen zijn glastuinbouwondernemers in alle gebieden in de Greenport betrokken. De resultaten van de verkenningen worden tijdens regiobijeenkomsten teruggekoppeld.

2027: emissieloze kas

Emissieloos telen, telen met toelating hoger natrium, omgaan met afwijkende waterstromen, aanpak nul-lozing en de zuiveringstechnieken. Zomaar een aantal in 2017 uitgevoerde projecten waarbij kennis is ontwikkeld die nodig is om te komen tot de emissieloze kas in 2027. Naast onderzoeksbegeleiding zijn een waterstromenmodel en een beslissingsondersteunende tool om inzicht te krijgen in de verschillende zuiveringstechnieken ontwikkeld. Het publiek-privaat project ‘Microbieel gezond water in de glastuinbouw’ is door LTO Glaskracht Nederland ingediend - en goedgekeurd - bij de TKI’s Watertechnologie en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Door deze cross-over maken we optimaal gebruik van de expertise vanuit de tuinbouw en de waterwereld. Resultaten van de onderzoeken worden gedeeld op glastuinbouwwaterproof.nl.

Projecten Coastar en Rainlevelr vanuit innovatieprogramma Water

In het onderzoeksprogramma Coastar, waarin LTO Glaskracht heeft samengewerkt met diverse partijen, wordt onderzocht in hoeverre de ondergrond gebruikt kan worden voor het beschikbaar houden van goed gietwater. Daarnaast wordt een oplossing gezocht voor het voorkomen van wateroverlast en verzilting van de ondergrond zodat er in de toekomst ook nog voldoende goed gietwater beschikbaar is.

Samen met Hoogheemraadschap van Delfland en Gemeente Westland heeft LTO Glaskracht het project Rainlevelr opgezet waarbij glastuinbouwondernemers in tijden van verwachte zware regenval (een deel van) hun waterbassin beschikbaar stellen om water te bergen. Op basis van de neerslagverwachting worden de aangemelde ondernemers gevraagd ruimte te scheppen in het regenwaterbassin. Door deze samenwerking is er minder risico op wateroverlast en is er minder snel waterschade. Aan het project doen acht bedrijven mee, samen goed voor 66 ha.

Doorstart FES (nieuw)Oostland

Op initiatief van het FES bedrijfsleven is in september 2017 begonnen met een herstart van de herstructurering van de glastuinbouw in het FES-gebied Oostland. Nu het doortrekken van de Hoogseweg een feit is en de crisis achter ons ligt, wil het bedrijfsleven aan de slag met herstructurering van de glastuinbouw in het gebied. Om te beoordelen of de herstructurering in het gebied goed én duurzaam op gang kan worden gebracht, wordt een nieuwe inventarisatie gestart.

Maatwerk bij kwel en/of inzijging

Door (periodieke) kwel en/of inzijging kan de hoeveelheid drainagewater aanzienlijk groter worden dan de overmaat die aan water wordt gegeven. De hoeveelheid drainagewater kan zelfs groter worden dan de hoeveelheid water die aan het gewas wordt gegeven. Vanaf 1 januari 2018 moet drainagewater dat niet kan worden hergebruikt voorafgaand aan lozing worden gezuiverd. Om onverantwoord grote investeringen met een zeer beperkt milieurendement te voorkomen, geeft het Activiteitenbesluit de mogelijkheid tot maatwerk. In samenwerking met de partijen van het Platform Duurzame Glastuinbouw zijn de voorwaarden geformuleerd op basis waarvan bij een bedrijf met grondgebonden teelt maatwerk kan worden toegepast.

Betrokkenheid projecten regionale waterzuivering

Naast de activiteiten voor de individuele zuivering (o.a. deelname Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw), is LTO Glaskracht betrokken bij diverse regionale projecten. Met de regio, waterschappen en gemeenten zijn projecten gestart om de waterkwaliteits- en waterzuiveringsproblematiek op te pakken:

  • Ondernemers hebben zich dit jaar kunnen inschrijven voor de tuinbouwriolering Bommelerwaard en de collectieve zuivering bij AWZI Nieuwe Waterweg.
  • In Greenport West-Holland wordt samengewerkt aan de Emissieloze Kas 2027. In samenwerking met alle betrokken partijen is een plan van aanpak opgesteld, waarin o.a. afspraken zijn gemaakt over gebiedsgericht meten.
  • Samen Zuiver: project gebiedsgerichte aanpak in Venlo.
  • DuurSaam Glashelder: project gebiedsgerichte aanpak in Drenthe.
  • Diverse andere kleinere collectieven.

Lobby voor bestemmingsplannen

  • Voor het ontwerpbestemmingsplan de Baan en Sotaweg leidde intensieve lobby tot een voor de glastuinbouw positief plan van de gemeente Kaag en Braassem. Ook wordt een afwijkingsbevoegdheid voor het toestaan van korte afstanden voor bedrijfsgebouwen en kassen tot bedrijfswoningen opgenomen.
  • In overleg met LTO Glaskracht en de afdeling Noord-West Utrecht heeft LTO Noord bij gemeente De Ronde Venen een reactie ingediend naar aanleiding van het voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied West. Voor het glastuinbouwgebied in Mijdrecht is verzocht de een goot- en bouwhoogte te verhogen zodat moderne glastuinbouw mogelijk blijft.
  • Het bestemmingsplan Agrarisch gebied Buitenvaart is, mede dankzij intensieve lobby door de afdeling, door de raad gewijzigd vastgesteld. Als gevolg van een aangenomen amendement zijn de gebruiksregels met betrekking tot gewasbeschermingsmiddelen aangepast. De bepalingen over de aan te houden afstanden tussen gevoelige functies en teelt én de mogelijkheid om hiervan af te wijken, zijn vervallen.
  • Richting gemeente Rotterdam is in het kader van het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Hoek van Holland bezwaar gemaakt tegen het voorstel om voor een flink aantal voormalige bedrijfswoningen de bestemming om te zetten. Ook is gereageerd op bouwhoogten en wat kleinere onderwerpen.
  • Voor de ontwerpbestemmingsplannen Zuidplaspolder 1 en 2 van gemeente Zuidplas zijn forse zienswijzen ingediend omdat door de gemeente een conserverend plan ter inzage is gelegd dat de bestaande bedrijven weinig tot geen perspectieven biedt. Ook zijn de planregels (bijvoorbeeld qua bouwhoogte) niet meer van deze tijd.
Glastuinbouw Nederland - © 2019 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies