Weerbaar wortelmilieu

Beschrijving

Doel van dit project is om kennis over de ontwikkeling van micro-organismen in substraatteelten te leveren, waarmee weerbaarheid, via gerichte keuze van substraateigenschappen en toevoegingen, kan worden verhoogd.

Er zijn 4 werkpakketten binnen dit project:

  • WP1 Substraatproeven met en zonder gewas. De 6 meest essentiële functionele groepen micro-organismen (met qPCR) en hun activiteit in het wortelmilieu (biochemische metingen) worden bepaald. Tevens wordt de microbiële samenstelling (taxonomisch, met Next Generation Sequencing, NGS) bepaald. Organische meststoffen worden geselecteerd op te verwachten bruikbaarheid met druppelirrigatie.  De metingen aan substraat zonder plant maken het mogelijk de invloed van verschillen in temperatuur, vochtgehalte en zuurstofgehalte in de tool (WP4) te onderscheiden van de invloed van de plant. Vervolgens worden de betreffende functionele groepen gestimuleerd door combinaties van substraat en organische stof of biostimulant of meststof toevoegingen te testen zonder en met plant.
  • WP2 Biotoets in optimaal teeltsysteem. De functionele groepen die succesvol geactiveerd zijn door de combinaties van verschillende organische meststoffen en teeltinstellingen, volgens WP1, worden vervolgens in proeven met komkommers in potten getoetst op hun werking op de weerbaarheid van plant en bodem. Er wordt hier gebruik gemaakt van specifieke ziekten als Fusarium en Phytophtora/Pythium. De conclusies zijn breder dan alleen de gebruikte ziekten omdat de geïnduceerde weerbaarheid de plant beschermt tegen een groep ziekteverwekkers in plaats van tegen één specifieke soort. Er worden zowel metingen aan de activiteit van de functionele groepen (met qPCR en activiteitsmetingen), aan bodemchemie en –fysica als aan de plantgezondheid uitgevoerd.
  • WP3 Verbreding van de kennis. De meest effectieve aanpak volgens WP1 en WP2 wordt herhaald met andere substraten en met andere organische meststoffen en biostimulanten. Daarnaast is er ruimte om de weerbaarheid tegen andere dan de genoemde ziekteverwekkers te toetsen mocht dat zinvol zijn voor het gekozen gewas/teeltsysteem.
  • WP4 Integratie relaties substraat-teeltsysteem-microbioom. Op basis van de resultaten uit WP3 worden fysisch-chemische en microbiële processen gekwantificeerd. Dit betreft o.a. het verbruik van water, voeding en zuurstof door gewas en microbioom en de microbiële processen als afbraak van substraat en biomeststoffen, en nitrificatie e.d. Gezocht wordt naar de juiste indicatoren en monitoring zodat op basis hiervan gestuurd kan worden. Waar mogelijk zal dit omgezet worden naar een rekentool die bedoeld is om de risico’s op plantenziekten en fysisch-chemische stress vanuit bodem en substraat te beperken. Deze zal in een praktijksituatie getoetst moeten worden.
Projectnummer P20006
Looptijd 01-01-20   -   31-12-23
Afgerond Nee
Uitvoerder Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw

Onderzoek en projecten

Glastuinbouw Nederland - © 2021