Zuiveringsplicht

Per 1 januari 2018 gaat de individuele waterzuiveringsplicht van gewasbeschermingsmiddelen voor de glastuinbouw in. Een van de oplossingen om aan deze verplichting te voldoen is volledige recirculatie, oftewel nul-lozing. De randvoorwaarden voor het aantonen van een dergelijke nul-lozing zijn nu bekend.

Op 16 maart 2017 is de aanpak aantonen nul-lozing door het Platform Duurzame Glastuinbouw vastgesteld. In deze aanpak wordt omschreven hoe je als ondernemer kunt aantonen dat nul-lozing op het bedrijf aannemelijk is. Daarnaast is vastgelegd hoe een handhaver c.q. toezichthouder (namens bevoegd gezag) dit kan toetsen. Tot slot is afgesproken hoe middels een (voorbeeld) bezoekverslag wordt vastgelegd dat er sprake is van nul-lozing.

Uitgangspunt bij de werkwijze is dat de ondernemer de bewijsvoering verzorgt en dat de toezichthouder controlepunten heeft om deze bewijsvoering te beoordelen en hier een uitspraak over kan doen. De beschreven werkwijze is bruikbaar voor grote en kleine bedrijven en voor zowel complexe als eenvoudige bedrijven. Hierdoor kunnen bepaalde onderdelen van de werkwijze niet voor uw bedrijf van toepassing zijn.

Onderdelen bewijsvoering nullozing

Samengevat kan worden gesteld dat het voor de ondernemer een vastlegging is van de waterstromeninventarisatie en de werkwijze om 100% te recirculeren. Oftewel er wordt geen drain(age)water of verontreinigd filterspoelwater geloosd. De volgende onderwerpen zijn onderdeel van de bewijsvoering:

  • algemene omschrijving bedrijf;
  • schematische tekeningen (processchema) watersysteem;
  • technische tekeningen van het bedrijf in relatie tot watersysteem;
  • globale waterbalans met verwijzing naar UO-rapportage;
  • onderhoudsplan en logboek watersystemen en controle bevoegd gezag;
  • omschrijving aanpak situaties, zoals teeltwisseling en calamiteiten;
  • bezoekverslag toezichthouders met aantoning nul-lozing.

De zuiveringsplicht is afgesproken in het Hoofdlijnenakkoord Waterzuivering Glastuinbouw (d.d. oktober 2015), met als doel de normoverschrijdingen in het oppervlaktewater te verminderen en de waterkwaliteit te verbeteren. De zuiveringsplicht, die wordt opgenomen in het Activiteitenbesluit, geldt voor glastuinbouwbedrijven wanneer drainwater (substraatteelt), drainagewater (grondteelt) en/of filterspoelwater (bij terugspoelen met drain(age)water of bemest gietwater) wordt geloosd op het oppervlaktewater of de riolering. In de situaties waarin geen restwater wordt geloosd hoeft geen zuiveringsinstallatie aanwezig te zijn. We spreken dan van nul-lozing. Dit draagt bij aan de verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit.

Nieuws

Specialisten

Guus Meis

Beleidsspecialist Water & Omgeving

Activiteitenbesluit | Emissiebeperking | Platform Duurzame Glastuinbouw

Margreet Schoenmakers

Themaspecialist / Programmamanager Water

Glastuinbouw Waterproof | Platform Duurzame Glastuinbouw

Glastuinbouw Nederland

MargreetSchoenmakers @SchoenmakersM jan 28
In 2020 vinden er Glastuinbouw Waterproof onderzoeken plaats, mede gefinancierd vanuit alle glastuinbouwondernemers... https://t.co/1fuhuwAGcF
Glastuinbouw Nederland - © 2020 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies