Collectieve Waterzuivering

Zuiveringsplicht

Per 1 januari 2018 geldt een verplichte zuivering van restwaterstromen. Zuiveringsinstallaties moeten dan de gewasbeschermingsmiddelen met minimaal 95% verwijderen uit het te lozen water (let op: het wettelijk gebruiksvoorschrift is altijd leidend). Het betreft drainwater bij substraatteelt, drainagewater bij grondgebonden teelt en filterspoelwater (indien gespoeld met drain- of bemest gietwater). 

Collectieve oplossingen

Collectieve oplossingen zijn ook mogelijk. Zuiveringscollectieven hebben, onder voorwaarden, de mogelijkheid om uitstel te krijgen tot uiterlijk 1 januari 2021. Zowel op het gebied van exploitatiekosten als op storingsgevoeligheid biedt een collectieve oplossing voordelen. Voor een collectief moet samenwerking worden gezocht met nabijgelegen bedrijven en bevoegd gezag in de regio.

Voorbeelden

Quickscan verwijdering gewasbescherming Delfland
Deze Quickscan is opgebouwd uit verschillende onderdelen en maakt gebruik van bestaande informatie, inzichten en kostenkengetallen. De keuze is gemaakt om op basis van het huidige afvalwatersysteem (gemeentelijk riool en transportleidingen Delfland) te inventariseren hoe de afwikkeling van afvalwater verloopt in de diverse glastuinbouwgebieden. Aan hand van de bestaande riolering zijn logische clusters bepaald. Uiteindelijk geeft de Quickscan inzicht in de vergelijking van de mogelijke maatregelen op het schaalniveau: Lokale oplossing, Decentrale oplossing, Centrale oplossing. Aan hand van de Quickscan is er een pilot businesscase gemaakt voor een centrale zuiveringsstap op een rioolwaterzuivering.

Bekijk het rapport, de pilot Businesscase centrale zuivering Westland en de presentatie gehouden op 19 april.

AquaReUse
AquaReUse is een concept waarbij het afvalwater van een cluster glastuinbouwbedrijven in Bleiswijk wordt gezuiverd. Dezelfde bedrijven gebruiken het gezuiverde water vervolgens als gietwater. Meer informatie.   

Nieuw Prinsenland
Op Nieuw Prinsenland is een waterzuivering voor het leveren van aanvullend gietwater aan de glastuinbouwondernemers gerealiseerd. Met deze installatie wordt proceswater van de suikerfabriek omgezet naar gietwater voor de glastuinbouwbedrijven in dit gebied. Meer informatie.

Glas Zuiver Water
Binnen het project Glas Zuiver Water (Klazienaveen) wordt onderzocht of afvalwater afkomstig uit de glastuinbouw op biologische wijze efficiënt, collectief en kosteneffectief kan worden gezuiverd. De biologische zuivering vindt plaats door schimmels en helofyten. De schimmels halen de resten gewasbeschermingsmiddelen uit het water en de helofyten de nutriënten. Meer informatie.

Overzichtskaart collectieven

Meetprotocol

Welke zuiveringsinstallatie is in uw collectief het beste geschikt om aan de regelgeving te voldoen? Het is van belang dat u het zuiveringsrendement van de installatie eenduidig vaststelt. Als de toezichthouder langskomt moet hij inzicht krijgen of het verplichte minimale rendement wordt behaald. Voor het bepalen van het zuiveringsrendement van zuiveringsinstallaties is het meetprotocol ontwikkeld.  

Lees hier meer over het meetprotocol.

Nieuws

Glastuinbouw Nederland - © 2020 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies