Duurzame samenleving

De duurzaamheid van de glastuinbouw gaat verder dan bijvoorbeeld het hergebruiken van grondstoffen in de eigen kas. Telers kunnen ook een belangrijke bijdrage leveren aan verduurzaming van de samenleving. Denk bijvoorbeeld aan het hergebruiken van restafval uit de kas voor andere producten, het voorkomen van wateroverlast of het verwarmen van huizen met warmte uit de kas. Hoe dat allemaal werkt wordt hieronder uitgelegd. 

Voorkomen wateroverlast

Het water dat telers gebruiken wordt bewaard in grote bassins. Die kunnen bij extreme regenval ook worden gebruikt om water op te vangen en zo wateroverlast te voorkomen bij huizen in de omgeving van de kassen. In het Westland wordt dat al gedaan in het project Rainlevelr. Dit in samenwerking met het Hoogheemraadschap Delfland.

Verwarm je huis met warmte uit de kas

Planten hebben warmte nodig om te groeien. Steeds vaker is die warmte in kassen afkomstig van geothermie. Geothermie, of aardwarmteverwarmt water op een duurzame manier, namelijk heel diep in de aarde. Hoe dieper in de aarde hoe warmer. Het van nature aanwezige warme water wordt opgepomt en de warmte wordt gebruikt. Het afgekoelde water stroomt via een pomp weer terug naar de warme aardlaag. Daar wordt het weer opnieuw opgewarmd. Deze aardwarmte wordt gebruikt om kassen te verwarmen. Maar kan ook worden benut voor het verwarmen van huizen, scholen of sporthallen.

Een andere voedingsstof voor planten om te groeien is CO2. Dat is een reststof van de industrie, die via leidingen vanuit bijvoorbeeld de Europoort naar teeltgebieden in Zuid- en Noord-Holland wordt getransporteerd en daar ingezet wordt om planten te laten groeien in de kas.

Gaan met die circulaire kas! - Samen gezonder en gelukkiger

De glastuinbouw is van grote betekenis voor de toekomst van Nederland. In het boekje ‘Gaan met die circulaire kas! - Samen gezonder en gelukkiger’ van Glastuinbouw Nederland  lees je meer over de ambitie en de missie van de glastuinbouwsector. Lees hier het boekje (Engels / Duits).

Een wereld met circulaire oplossingen

In de Nederlandse circulaire kassen wordt heel zuinig omgegaan met onder andere grondstoffen, energie en water. Zo blijven aan het einde van de teelt stengels en bladeren over die vroeger naar de groenverwerkers werden gebracht. Wouter Duijvesteijn (Beyond Chrysant) teelt chrysanten en vertelt wat in zijn kas gebeurt met de reststoffen en laat mooie voorbeelden zien.

Maak je eigen greenhouse

In het boek 'Maak je eigen greenhouse' lees je hoe de glastuinbouw werkt aan het minder gebruiken van fossiele brandstoffen. Dat gebeurt niet alleen met aardwarmte, maar ook met andere technieken. Sommige van die technieken zijn ook voor je eigen woning interessant.

Werk mee aan duurzaamheid

De glastuinbouw wil uitblinken op gebied van goed werkgeverschap. De sector heeft veel te bieden op het gebied van werkgelegenheid:

  • Er zijn altijd, zeker in het oogstseizoen, extra werknemers nodig. Bijvoorbeeld voor productiewerk in de kas.
  • De glastuinbouw teelt op steeds grotere schaal of juist vanuit een specialisatie. Dat vraagt om meer werknemers.
  • Het automatiseren van werkzaamheden en de robotisering zorgen voor een vraag naar werknemers met hele nieuwe taken en verantwoordelijkheden. Denk aan mensen met talent voor bijvoorbeeld ict, techniek, logistiek, marketing, biologie of sales.

Met een baan in en om de kas lever je een bijdrage aan een duurzame samenleving.

Leefbare steden

Groen zorgt voor leefbare steden. Bomen en planten zorgen voor verkoeling op zomerse dagen. Mede door de klimaatverandering krijgen we hier in West-Europa steeds meer mee te maken. Planten zijn ook geschikt als wateropslag waardoor de bodem in stedelijke gebieden vruchtbaar blijft. Daarbij komt dat parken een maatschappelijke functie hebben om te kunnen socializen en ontspannen in een natuurlijke omgeving.

Meer biodiversiteit rond de kas

Het klimaat, de stikstofcrisis, de afname van bijen en andere insecten en de toenemende problematiek rondom de eikenprocessierups, het zijn allemaal signalen dat het niet best gaat met de biodiversiteit in Nederland. De situatie is urgent. Dat onderkennen ook de ondernemers in de glastuinbouw. Daarom wordt in diverse regio's in Nederland gemonitord naar insecten. Doel is het verhogen van de biodiversiteit in deze kassengebieden. Lees hier meer over hoe de glastuinbouw de bloemetjes buiten zet.

Glastuinbouw Nederland - © 2024