Energievisie Glastuinbouw

Contact

Piet Broekharst

Programmamanager Kas als Energiebron

Alexander Formsma

Beleidsspecialist Energie & Klimaat

Klimaatneutrale Glastuinbouw in 2040

In 2017 heeft Glastuinbouw Nederland de energievisie van de glastuinbouw gepresenteerd. De ambitie van de sector is dat we in 2040 klimaatneutraal onze bloemen, planten, groenten en fruit produceren. Die visie was in 2018 de basis voor de glastuinbouwparagraaf in het Klimaatakkoord.

Na vijf jaar is het tijd voor een update (visiedocument). Er zijn nieuwe ontwikkelingen, zoals waterstof, en er zijn veranderingen, bijvoorbeeld in de maatschappelijke acceptatie van biomassa, ontwikkelingen op gebied van waterstof en all-electric toepassingen met warmtepompen.

Convenant Energietransitie Glastuinbouw

De ervaringen van de afgelopen jaren zijn uiteraard ook benut bij de uitwerking van het Klimaatakkoord in een nieuw Convenant Energietransitie Glastuinbouw 2022-2030 dat op 30 november 2022 is getekend door Glastuinbouw Nederland, Greenports Nederland en de ministeries van LNV, EZK en Financiën. In dit convenant is het CO2-restemissiedoel voor 2030 vastgelegd en is de ambitie ook in 2040 klimaatneutraal te zijn bevestigd. Verder wordt de invoering van een verbeterd CO2-sectorsyeem in 2025 geregeld in relatie tot fiscale prikkels. Ook bevat het convenant afspraken en intenties m.b.t. Kas als Energiebron, subsidies, gebiedsaanpak, monitoring en de overlegstructuur tussen sector en overheid.

Het convenant is de opvolger van de Meerjarenafspraak energietransitie glastuinbouw 2014-2020 en het Convenant CO2 emissieruimte glastuinbouw 2013-2020. Overigens is het Convenant CO2 emissieruimte nog verlengd tot en met 2024 als overgang tussen het huidige CO2 sectorsysteem en het vernieuwde systeem dat in 2025 ingaat.

Contact

Piet Broekharst

Programmamanager Kas als Energiebron

Alexander Formsma

Beleidsspecialist Energie & Klimaat

Glastuinbouw Nederland - © 2024