Kas als Energiebron

Contact

Dennis Medema

Programmamanager Kas als Energiebron | themaspecialist Energie

Robert Solleveld

Themaspecialist Energie & Digitalisering

Innovatie- en actieprogramma

Kas als Energiebron is het innovatie- en actieprogramma om de doelen van de glastuinbouw voor minder CO2-uitstoot binnen bereik te brengen. Glastuinbouw Nederland en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid trekken hierin samen op. De afspraken over de doelstellingen voor CO2-emissiereductie en hoe die te bereiken zijn vastgelegd in het Convenant Energietransitie Glastuinbouw 2022 - 2030. De ambitie is om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Binnen Kas als Energiebron loopt een groot aantal onderzoeken en worden cursussen en bijeenkomsten georganiseerd. Daarnaast zijn er twee subsidieregelingen specifiek voor de glastuinbouw. Een deel van het onderzoek binnen Kas als Energiebron valt ook binnen de kaders van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. In het programma werken glastuinders, toeleveranciers, onderzoekers, brancheorganisaties en de overheid samen.

Speerpunten

Om de doelstellingen te halen wordt gewerkt volgens de Trias Energetica, waarbij energiebesparing en duurzame energie belangrijke pijlers zijn. Voor energiebesparing is Het Nieuwe Telen belangrijk naast technieken voor betere isolatie (kasdek en schermen) en energiezuinige belichting, zoals LED. Voor duurzame energie zijn aardwarmte, restwarmte, biomassa en zonne-energie van belang. Een belangrijke randvoorwaarde daarnaast is dat er voldoende beschikbare CO2 voor de teelt.

Kennisuitwisseling

Naast de kennisontwikkeling in het onderzoek is er veel aandacht voor kennisuitwisseling om de opgedane kennis naar de praktijk te brengen. Dit gebeurt met name door verschillende cursussen rondom o.a. Het Nieuwe Telen, bijeenkomsten, rekentools en een zogenoemde frontgroepaanpak per gewas. Dit naast de reguliere kennisuitwisseling via de vakbladen, website en het Licht- en EnergiekEvent.

Contact

Dennis Medema

Programmamanager Kas als Energiebron | themaspecialist Energie

Robert Solleveld

Themaspecialist Energie & Digitalisering

Glastuinbouw Nederland - © 2024