Groen licht voor collectieve zuivering bij AWZI Nieuwe Waterweg

Op donderdag 25 juni gaf het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland groen licht voor de realisatie van een extra zuiveringstrap bij AWZI Nieuwe Waterweg, de bouw van een nieuw gemaal en de aanleg van een persleiding vanuit De Lier naar de zuiveringsinstallatie. Dit maakt de weg vrij voor grootschalige collectieve zuivering van restwater uit de Westlandse glastuinbouw. Hoogheemraad Ruud Egas en voorzitter Jacco Vooijs van Glastuinbouw Westland spreken van een uniek project, dat alleen gerealiseerd kon worden dankzij nauwe samenwerking tussen alle stakeholders.

Oplevering in 2022
Nu het sein op groen staat, kan en moet er stevig worden doorgepakt om de oplevering van de ozoninstallatie en persleiding in het najaar van 2022 mogelijk te maken. De noodzakelijke ontheffing van de verplichting om zuiveringscollectieven uiterlijk 1 januari 2021 operationeel te hebben, is dankzij de medewerking van gemeenten, omgevingsdiensten, provincie en landelijke overheid in procedure. Op korte termijn moet er een zuiveringscoöperatie worden gevormd en dienen de zuiveringscollectieven en individuele tuinbouwbedrijven dun intentieverklaringen om te zetten in getekende contracten. Deze vormen het financiële fundament van een sluitende business case. Vervolgens kan Delfland overgaan tot aanbesteding van de werkzaamheden. In september moet dat zijn beslag krijgen.

Daad bij het woord voegen
Jacco Vooijs: “Nu breekt het moment van de waarheid aan en moeten de ondernemers de daad bij het woord voegen. Daar gaan wij van uit, maar het blijft spannend. Voor een sluitende casus is een aangesloten kasareaal nodig van zo’n 1.000 ha. Daar zitten we nu zelfs 80 ha boven, mits alle contracten worden getekend. We gaan er overigens van uit dat het aangesloten areaal nog groter wordt, mogelijk zelfs tot 15% van het landelijke areaal kassen. Daar is hard aan getrokken en dat blijven we doen totdat alles rond is.”

Direct omarmd
De tuinbouwvoorman en bestuursadviseur van Glastuinbouw Nederland is lovend over de samenwerking met Delfland, gemeenten en andere stakeholders in het lange aanlooptraject, dat vier jaar geleden in gang werd gezet. “Het initiatief kwam van ons, maar Delfland heeft het vrijwel direct omarmd. De betrokkenheid vanuit het bestuur en de organisatie was en is groot. Er is door iedereen keihard gewerkt om dit project te laten slagen. Daar zijn wij heel dankbaar voor, temeer daar het niet tot de kerntaken van het waterschap behoort.”
Alle betrokken partijen vinden het initiatief een enorme kans om niet alleen het restwater uit de glastuinbouw, maar ook het lozingswater van andere bedrijven en huishoudens in het gebied op een slimme en efficiënte manier te zuiveren en geschikt te maken voor hergebruik.
Van Vooijs mag duidelijk doorklinken dat telers die zuivering mogelijk maken. “De glastuinbouwbedrijven is weliswaar als enige branche in het gebied zuiveringsplichtig, maar vertegenwoordigt slechts 20% van het te zuiveren watervolume. Vanwege de schaalvoordelen die wij hier kunnen realiseren, is het mogelijk om de overige 80% gratis mee te laten liften en het toch betaalbaar te houden voor de telers. Ergens anders zou dat bijna ondoenlijk zijn. Al even bijzonder vind ik de voortvarendheid en goede harmonie waarmee we het proces tot nu toe doorlopen.”

Hoogwaardige zuivering
Hoogheemraad Ruud Egas is blij dat dankzij het positieve besluit van het algemeen bestuur van Delfland de collectieve zuivering nu mogelijk is. “Wij zijn erin geslaagd om het verzoek van de glastuinbouw om hen te ontzorgen op een robuuste, duurzame manier in te vullen. Daar hebben wij - met alle betrokken partijen hard aan gewerkt.
Dankzij nabehandeling van het water in een extra zuiveringsstap op basis van ozon worden straks uit de gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten uit het water gehaald. Dat is een belangrijke stap richting emissieloos telen en richting het sluiten van de waterkringloop.
De ozonbehandeling zal ook een deel van de medicijnresten afbreken die in het te zuiveren water zitten. “We hebben samen vooruitgekeken en bewust gekozen voor deze hoogwaardige technologie”, legt de hoogheemraad uit. “Deze draagt bij aan de ambities van zowel de branche als Delfland om duurzaam en circulair te werken.”
Om zoveel mogelijk ondernemers de kans te geven hierbij aan te sluiten, wordt een nieuw gemaal gebouwd en een persleiding aangelegd voor het gebied rond De Lier dat nu nog loost op de Groote Lucht bij Vlaardingen.

Niet vanzelfsprekend
“Het zuiveren van afvalwater is een van de belangrijkste taken van een waterschap”, vervolgt Egas. “Voor ons is het dus dagelijks werk; wij hebben de zuivering en de knowhow. Maar er komt meer bij kijken dan techniek alleen. Het is zoals Jacco zegt niet vanzelfsprekend dat wij dit doen. Daarvoor was onder meer nodig dat deze dienst onze belastingbetalers nu en in de toekomst niks extra gaat kosten en dat wij er als overheid niks aan verdienen. De kosten worden gedragen door het op te richten collectief. Dus hoe meer ondernemers zich daarbij aansluiten, des te gunstiger het is.”

Op de foto: Hoogheemraad Ruud Egas

Jakoline van Straalen

Webinar 'AOW in zicht'

Ieder jaar stromen werknemers op basis van leeftijd uit. Zij AOW ontvangen en een pensioen. In het eerst volgende Webinar van BPL gaat ons pensioenfonds in op vragen als: hoe werkt AOW aanvragen, kan ik een dag korter gaan werken, welke…

Glastuinbouw Nederland - © 2024