Strekking potanthurium te sturen met spectrum van LED-belichting

In het onderzoek ‘Rekken en strekken in de schaduw’ zijn de effecten van zes LED-spectra op de plantvorm vergeleken bij potanthurium. Het is gebleken dat de bloemhoogte en bladhoogte - en daarmee de plantvorm - positief zijn te beïnvloeden door de toevoeging van FR aan het LED spectrum. Anders gezegd: door in het spectrum een deel van het rood licht te vervangen door FR en daarmee de R:FR verhouding te verlagen, worden de planten compacter.

Het onderzoek is uitgevoerd op twee teelten van ieder zeven weken met planten van één ras in de laatste fase van de teelt. In de eerste teelt is de belichting gedurende twaalf uur per dag aan geweest; in de tweede teelt werd zestien uur per dag belicht. De teelten zijn gedaan door wintercondities te simuleren met behulp van schermdoeken en kaskoeling. Het LED-licht is gebruikt tegen een achtergrond van beperkt daglicht (circa 1-1.5 Mol/dag zoals in een typisch Hollandse winterdag). Vier van de zes geteste spectra (allen met lage tot zeer lage R:FR verhoudingen, van 2.9 tot 0.6) gaven een goede plantverhouding. Dat zonder negatieve gevolgen voor de totale plantgroei (als toename van biomassa gedurende de zeven weken van het onderzoek), of op kwaliteit (kleur, aantal bloemen of bladeren).
De spectra met hoge R:FR verhoudingen (6.4 en 85) gaven significant meer strekking (bloemsteelrek en bladsteelrek) en daardoor een slechtere plantvorm (in de bewoording van de telers, ‘graterig’). In vergelijking met spectra zonder of met beperkt verrood gaven de spectra met gemiddeld tot veel FR iets grotere bloemen, kortere internodiën, een hogere gemiddelde fotosynthese overdag, lagere respiratie in de nacht, een constantere en efficiëntere fotosynthese in de tijd, niet-afvlakkende licht response curves en een afgenomen gevoeligheid van huidmondjes voor uitdroging. Alle effecten waren sterker bij zestien uur dan bij twaalf uur daglengte.

Spectrumkeuze
Al deze waargenomen effecten roepen vele vragen op. Hiervoor zal aanvullend onderzoek nodig zijn, zodat we beter in staat zijn om bij schaduwpotplanten te begrijpen hoe onderliggende processen op gebied van lichtbenutting in de fotosynthese hieraan bijdragen. Desondanks zijn de resultaten zeer bemoedigend. Ze geven aanleiding om bij wijze van proef het spectrum in de potanthuriumafdeling in Kas2030 voor een deel te vervangen door een van de spectra die tot een goede plantvorm hebben geleid. Hiertoe wordt de spectrumkeuze bepaald door een compromis te maken tussen voldoende efficiëntie van de lampen en verwachte effecten op plantvorm.
Voor de verdere implementatie van energiezuinige LED-belichting door telers van schaduwplanten in de praktijk, is het belangrijk om over aanvullende kennis te beschikken waarmee de belichting efficiënter kan worden ingezet.  Hier willen we volgend jaar graag verder aan werken.

Fotobijschriften:
Hoofdfoto: de proef als opgezet, van links naar rechts R:FR verhouding 85, 6.4, 2.9, 1.5, 1.0, 0.6
Foto onder: resultaat na blootstelling van het gewas gedurende 7 weken en 16 uur per dag aan deze spectra in dezelfde volgorde.

Het onderzoek is gefinancierd door het programma Kas als Energiebron, het innovatie en actieprogramma van het ministerie van LNV en Glastuinbouw Nederland.  De lampen zijn door Tungsram ter beschikking gesteld. Een enthousiaste BCO van potanthurium telers begeleidt de teelt.

Kas als Energiebron

Nieves Garcia (WUR Glastuinbouw)

Glastuinbouw Nederland - © 2024