Veelgestelde vragen CO2-sectorsysteem

Waarom is er een CO2-sectorsysteem?

Het CO2-sectorsysteem regelt de jaarlijkse maximale CO2-emissie van de glastuinbouwsector tot en met 2020. Dit is vastgelegd in het ‘Convenant CO2 emissieruimte binnen het CO2 sectorsysteem glastuinbouw’. Dit is een afspraak tussen de Rijksoverheid en Glastuinbouw Nederland. Met het CO2-sectorsysteem kan er op het afgesproken CO2-doel gestuurd worden en levert de glastuinbouwsector de tegenprestatie voor het behoud van de verlaagde energiebelasting op aardgas. Dit levert de glastuinbouw jaarlijks een voordeel op van circa 120 miljoen euro.

Voor wie geldt het CO2-sectorsysteem? Zijn er uitzonderingen?

Het CO2-sectorsytsteem is wettelijk vastgelegd in de Wet milieubeheer en geldt voor alle glastuinbouwbedrijven. Glastuinbouwbedrijven die deelnemen aan het EU-ETS zijn uitgezonderd van deelname. Verder zijn alle tuinbouwbedrijven met een open teelt en ondersteunend glas kleiner dan 2.500 m2 uitgezonderd.

Wat gaat de verrekening over 2017 de sector en mijzelf kosten?

RVO verzamelt uw gegevens via de gecombineerde opgave, waarna via toegestuurde emissieverslagen en reacties daarop gegevens worden gecompleteerd. De overschrijding in 2017 bedraagt 0,9 Mton CO2. De vastgestelde prijs (gebaseerd op de EU ETS prijs voor CO2-emissie in 2017) is ruim 7,28 euro per ton. Dit komt neer op ca. 0,2 ct/m3. Hierdoor is de verrekening over 2017 circa 6,5 miljoen euro.

Ik heb weinig gas verstookt, waarom moet ik toch betalen?

Indien u volgens de Wet milieubeheer onder het CO2-sectorsysteem valt zult u moeten betalen. De verrekening binnen het CO2-sectorsysteem vindt plaats per uitgestoten ton CO2. Als uw bedrijf door verduurzaming of energiebesparing of door een extensieve teelt minder CO2 uitstoot, betaalt u minder.

Wat is de CO2-emissieruimte en hoe is die bepaald?

De bepaling van de CO2-emissieruimte is vastgelegd in het ‘Convenant CO2 emissieruimte binnen het CO2 sectorsysteem glastuinbouw’ en juridisch vastgelegd. De CO2-emissieruimte is gebaseerd op een prognose van de CO2-emissie tot 2020 in de sector door Wageningen Economic Research (WEcR). De emissieruimte is een lagere CO2-emissie dan voortkomend uit de prognose, zodat de sector extra inspanningen moet leveren door verduurzaming en energiebesparing om het doel te halen. In 2016 is een laatste prognose gemaakt en een bijbehorend CO2-doel vastgesteld voor de periode tot en met 2020.

Waardoor komen we boven de emissieruimte uit?

Uit de analyse van de CO2-emissie in 2017 door WEcR bleek dat er voornamelijk meer WKK-netlevering is toegepast dan verwacht in de prognose. Ook nam het areaal glastuinbouw minder af dan verwacht en nam de energie-intensieve teelt meer toe. De ontwikkeling van duurzame energie (o.a. geothermie) en energiebesparing (o.a. Het Nieuwe Telen) ligt op koers. De afwijkende ontwikkelingen is aanleiding voor de ministeries van LNV en EZK en Glastuinbouw Nederland om dit jaar opnieuw een prognose voor 2020 te maken.

Wat wordt er gedaan met de opbrengst van de verrekening?

 De ministeries van LNV, EZK en Financiën en Glastuinbouw Nederland hebben afgesproken dat de opbrengst van de verrekening over 2017 ingezet zal worden ten gunste van de energietransitie in de glastuinbouwsector. Het geld wordt dus weer geïnvesteerd in de sector.

Blijft de verlaagde energiebelasting nu er verrekend gaat worden?

Ja, zolang het CO2-sectorsysteem in uitvoering is, blijft de verlaagde energiebelasting van kracht, ongeacht de verrekening. Deze verrekening is juist de borg dat de CO2-afspraken van de sector met de overheid gehaald worden.

Geldt het sectorsysteem ook na 2020?

Voor de periode na 2020 is in het Klimaatakkoord 2030 afgesproken om in te zetten op voortzetting van het CO2-sectorsysteem. Deze afspraak moet omgezet worden in (aangepaste) wet- en regelgeving. Dit zal in de periode tot en met 2020 zijn beslag krijgen.

Waarom wordt de verrekening over 2017 nu pas geïnd?

De planning was om de verrekening over 2017 in maart van dit jaar te gaan innen. Door de coronacrisis was de inning uitgesteld. Besloten is om dezelfde aanpak te kiezen als bij de door de coronacrisis uitgestelde betalingen van de belastingen.

Glastuinbouw Nederland - © 2021