CO2-sectorsyteem

Onderdeel van het Convenant CO2 emissieruimte is het CO2-sectorsysteem waarmee de glastuinbouwsector het CO2-doel 2020 heeft gegarandeerd. De glastuinbouwbedrijven die deelnemen aan het EU-ETS zijn uitgezonderd van deelname, evenals gemengde tuinbouwbedrijven met minder dan 2500 m2 glasopstanden. In het CO2-sectorsysteem wordt de totale CO2-emissie van de glastuinbouwsector in beeld gebracht en vergeleken met de CO2-doelstelling. Bij een overschrijding van de jaarlijkse doelstelling - afgeleid van het doel voor 2020 - worden de kosten van deze overschrijding verrekend met de individuele bedrijven op basis van het gasverbruik in het betreffende jaar. Op basis van het CO2-sectorsysteem komt de glastuinbouwsector in aanmerking voor het verlaagde belastingtarief op ketelgas.

Tot en met 2016 heeft de glastuinbouwsector ieder jaar de CO2-doelstelling gehaald. Op dit moment is 2017 in uitvoering. Ondernemers zijn opgeroepen het CO2-emissieverslag goed te controleren op onjuistheden. Speciale aandachtspunten zijn dat het totale gasverbruik van de WKK volledig meetelt, ook het gasverbruik voor de netlevering en dat het gasverbruik van een energie BV of energiecluster meetelt door de ingekochte warmte te vertalen naar het bijbehorende gasverbruik.

Het CO2 sectorsysteem wordt uitgevoerd door RVO.

Nieuws

Contact

Piet Broekharst

Programmamanager Kas als Energiebron

Alexander Formsma

Beleidsspecialist Energie & Klimaat

Glastuinbouw Nederland - © 2022