Aantal besmettingen ToBRFV toegenomen in Europa

Bijna twee jaar geleden is de tomatensector in Nederland geconfronteerd met het Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRV). De afgelopen periode liep het aantal besmette bedrijven in ons land op naar 26. Op slechts zeven locaties lukte het succesvol het virus te elimineren bij de teeltwissel. Ook in andere landen binnen Europa neemt het aantal besmettingen toe. In Polen is dit virus onlangs op meerdere locaties vastgesteld. Verder zijn nieuwe vondsten vastgesteld op Malta en Hongarije.

Ook in Noorwegen komt het virus nu voor, meldt de European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO). Uit andere werelddelen komen eveneens berichten over verdere verspreiding van dit virus.

Aanpassen Q status
ToBRFV is mechanisch overdraagbaar en zeer besmettelijk. Het vormt geen enkel gevaar voor de volksgezondheid. Wel kan ToBRFV een negatief effect hebben op de productie(omvang) in de tomatenteelt en leiden tot kwaliteitsverlies. Aangetaste tomatenvruchten kunnen gele en bruine vlekken vertonen. Deze worden niet meer op de markt gebracht; ze voldoen niet aan de kwaliteitstandaarden. “Kijkende naar de eigenschappen van dit virus leent het zich niet voor een quarantainestatus", aldus de NVWA. De Europese Commissie besloot echter anders, waardoor het virus in 2019 een quarantainestatus kreeg. De NVWA pleit er voor de quarantainestatus van ToBRFV, die in ieder geval geldt tot mei 2022 geldt, niet zondermeer te verlengen. Gedacht wordt aan een andere status waarbij de hygiënemaatregelen voor telers wel relevant blijven, maar niet meer verplicht worden vanuit Brussel. Ook door eisen te stellen aan zaden en jonge planten, is de verspreiding van ToBRFV tegen te gaan. In afstemming met andere lidstaten wordt bekeken hoe dit na mei 2022 aan te pakken en de schade zo klein mogelijk te houden.

Update hygiëne protocol
Preventie, preventie en nogmaals preventie blijft de belangrijkste maatregel voor de niet besmette bedrijven. Hiervoor is een update van het hygiëne protocol gemaakt. Ook blijft het eliminatie-scenario van de NVWA van kracht bij de teeltwissel op de besmette bedrijven. Om eliminatie te bewerkstelligen moeten de getroffen bedrijven grondig worden gereinigd en ontsmet. Getroffen telers moeten hiervoor een plan van aanpak overleggen aan de NVWA. Besmette planten moeten gecontroleerd worden afgevoerd. In composteringstunnels blijkt de temperatuur dusdanig hoog te worden en het composteringsproces zo te verlopen dat ToBRFV wordt afgedood. Ook steenwol is regulier af te voeren c.q. te recirculeren, indien het wordt gestoomd vóór aflevering bij de afvalverwerker. Maak tijdig afspraken met de partij die de matten op uw bedrijf kan stomen. Op deze wijze is het afval op een verantwoorde wijze af te voeren.

Bedrijf opdelen in fytosanitaire eenheden
Op de teeltbedrijven wordt nadrukkelijk gekeken naar de bedrijfsinrichting. Door het verder opknippen van bedrijven in zogenoemde fytosanitaire eenheden, is te voorkomen dat bij ziektenuitbraken zoals het ToBRFV, het hele bedrijf wordt besmet. Dit kan middels een ver doorgevoerde compartimentering, gescheiden fust, apparatuur, waterstromen, etc. Telers doen er verstandig aan om hier bij de bouw van nieuwe kassen en teelten over na te denken.

TuinbouwAlert
Glastuinbouw Nederland, GroentenFruit Huis, Plantum, LTO Nederland, NFO en CBL werken samen aan beheersing van risico’s en crises in de voedingstuinbouw. Bij incidenten of crises communiceren ze samen via TuinbouwAlert. Meer informatie over ToBRFV is te vinden in het gelijknamige dossier op www.TuinbouwAlert.nl.

Glastuinbouw Nederland - © 2024