Analyse WEcR leert: forse impact voorgenomen fiscale maatregelen Energiebelasting voor 2025

De analyse, die Wageningen Economic Research (WEcR) heeft uitgevoerd naar de door het Kabinet voorgestelde aanpassingen van de energieheffingen, laat zien dat de impact voor glastuinbouwondernemers zeer fors is. Als alleen naar de genoemde fiscale maatregelen wordt gekeken, stijgen de door WEcR berekende jaarlijkse lasten van €165 miljoen naar €761 miljoen in 2025 en van €170 miljoen naar €840 miljoen in 2030. “Zoals verwacht is de impact enorm. We gaan de komende maanden daarom volop in gesprek”, verzekert Adri Bom-Lemstra, voorzitter van Glastuinbouw Nederland.

De veel besproken impactanalyse van WEcR over de door het Kabinet voorgestelde belastingwijzigingen per 2025 is inmiddels naar de Kamer gestuurd. In het coalitieakkoord is bepaald om per 1 januari 2025 het verlaagd tarief glastuinbouw af te schaffen voor de inkoop van ketelgas in de eerste twee schijven. Ook is bepaald om per die datum voor installaties met WKK de inputvrijstelling in de energiebelasting te beperken tot elektriciteit die op het net wordt gezet. De definitieve maatregelen zullen onderdeel zijn van het belastingplan 2024. Dat betekent dat er tot ongeveer de zomer van 2023 tijd is om over de maatregelen in gesprek te gaan.

Het rapport van WEcR en de Kamerbrief zijn toegevoegd als bijlage.

Veel onzekerheid
Glastuinbouw Nederland begrijpt dat de voorgestelde maatregelen tot veel onzekerheid leiden voor bedrijven op wie de wijzigingen betrekking hebben. Bedrijven met belichting, bedrijven met WKK en bedrijven met een kleinere bedrijfsomvang en enkel een ketel, of met combinaties van deze kenmerken, zullen door de aanpassingen van de energieheffingen het hardst worden geraakt. Bedrijven zonder belichting, met een relatief groot aandeel duurzame energie of warmte van derden en een grotere bedrijfsomvang worden minder hard geraakt, zo verwacht WEcR.
Het betreft echter nog steeds een voorgenomen afspraak van de coalitie. Tijdens Prinsjesdag van september 2023 worden de definitieve plannen gepresenteerd in het Belastingplan 2024. “Komende maanden gaan we daarom volop in gesprek met de coalitiepartijen en ministeries. Uiteraard wordt de ondernemersgroep Energie daar zeer nauw bij betrokken”, zegt Adri Bom-Lemstra.

Energieconvenant
Glastuinbouw Nederland streeft naar een werkbare en economisch verantwoorde situatie voor de glastuinbouwsector, met voldoende perspectief voor ondernemers. “Zowel de impactanalyse van WEcR als het in november vorig jaar afgesloten Energieconvenant helpen ons daar zeker bij. Dat convenant is mede ondertekend door de ministeries van EZK, LNV en Financiën. In de gesprekken zullen we de nadruk leggen op uitgangspunten die daarin zijn vastgelegd, zoals: ‘Balans tussen stimulering, beprijzing en normering’ en ‘voldoende handelings- en economisch perspectief voor ondernemers’. Dat is onze inzet van de gesprekken voor de komende weken en maanden”, zo benadrukt Adri Bom-Lemstra.

Alexander Formsma

Glastuinbouw Nederland - © 2024