Bestemmingsplan Buitenvaart Almere vastgesteld

De gemeenteraad van Almere heeft op 30 maart 2017 het bestemmingsplan Agrarisch gebied Buitenvaart gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt van 11 mei tot en met 21 juni 2017 ter inzage.

Het plan handhaaft in grote lijnen de bestaande gebruiks- en bouwmogelijkheden (agrarisch-glastuinbouw), waarbij de bouwregels zijn geactualiseerd en actueel beleid is verwerkt in de planregels. De agrarische mogelijkheden zijn verruimd (alle teelt van producten mag), ondergeschikte nevenactiviteiten, bepaalde duurzaamheidsfuncties en paardenhouderijen zijn toegestaan en bestaande, legale gebiedsvreemde functies (caravanstallingen en tuincentrum) zijn positief bestemd. Ten opzichte van het ontwerpplan zijn enkele zaken aangepast:

  • Het begrip ‘caravanstalling’ is aangepast. Het maximaal aantal toegestane m2 aan caravalstallingen is gewijzigd van 80.000 m² in 91.210 m²
  • Op bepaalde plaatsen is een plattelandswoning toegestaan
  • De regels voor bedrijfswoningen en bijbehorende bouwwerken gelden ook voor plattelandswoningen
  • Bij paardenhouderijen/ pensionstallingen (bestemming ‘Agrarisch verbreed’) is als gebruiksregel toegevoegd dat maximaal 50 paarden per inrichting zijn toegestaan. Ook is vastgelegd dat in het plangebied maximaal 5 paardenhouderijen en/of pensionstallingen zijn toegestaan
  • Aan de bestemmingen ‘Agrarisch-verbreed’ en ‘recreatie’ zijn parkeerregels toegevoegd en voor ‘Agrarisch verbreed' is de maximale bedrijfsvloeroppervlakte verhoogd van 100 naar 500 m2 (tenzij al sprake was van meer vloeroppervlakte dan 500 m2)
  • Dubbelbestemmingen ‘Waarde-archeologie 1’ en ‘Waarde-archeologie 4’ zijn aangepast qua planregels en ook op de verbeelding c.q. plankaart
  • Als gevolg van een aangenomen amendement zijn de gebruiksregels met betrekking tot gewasbeschermingsmiddelen aangepast. De bepalingen over de aan te houden afstanden tussen gevoelige functies en teelt én de mogelijkheid om hiervan af te wijken, zijn vervallen.

Al met al is LTO Glaskracht ingenomen met de doorgevoerde aanpassingen. Samen met de afdeling Buitenvaart wordt dan ook nog bekeken of het nodig is om beroep aan te tekenen tegen (gewijzigde) vaststelling van het plan bij de Raad van State.

De publicatie over de terinzagelegging vindt u hier terug.

Glastuinbouw Nederland - © 2024