Coalitieakkoord Delfland biedt mogelijkheid tot samenwerking glastuinbouw

Onlangs is bij het Hoogheemraadschap van Delfland het nieuwe coalitieakkoord vastgesteld. De nieuwe coalitie neemt de open bestuursstijl van de vorige coalitie over en dat is positief. De afgelopen periode heeft de glastuinbouwsector prettig samengewerkt met het hoogheemraadschap om gezamenlijke doelen efficiënter te kunnen behalen.

De focus van de nieuwe coalitie ligt op waterkwaliteit. De ‘watercoach’ die Glastuinbouw Nederland aan het ontwikkelen is, wordt specifiek benoemd in het coalitieakkoord. Er wordt de komende periode meer geld uitgetrokken voor toezicht en handhaving en die controles worden meer risicogestuurd. Dat betekent dat de nadruk meer komt te liggen op huurtuinen, stoppende ondernemers, grondteelten en zelfbenoemde nullozers. Hiermee sluit het coalitieakkoord aan op de visie van Glastuinbouw Nederland om de waterkwaliteit te verbeteren. We zijn blij dat er ook extra aandacht komt voor andere factoren die de waterkwaliteit beïnvloeden, zoals overstorten vanuit de riolering.

Meer ambitie
Voor de watervoorziening gaat Delfland de komende periode onderzoeken wat er nodig is om het effluent van rioolwaterzuiveringen te lozen op oppervlaktewater om daarmee de beschikbaarheid van zoet water te vergroten. Glastuinbouw Nederland staat achter een dergelijk onderzoek, maar had graag wat meer ambitie gezien. Voor het afkoppelen van regenwater van de riolering, het meer vasthouden en bergen van regenwater en de grotere inzet van Rainlevelr staan concrete stappen in het coalitieakkoord.
Het zuiveren van effluent tot oppervlaktewater is wat Glastuinbouw Nederland betreft ook een zogeheten no-regret-maatregel. Behalve onderzoek hiernaar hopen we dat Delfland in deze bestuursperiode ook komt tot plannen voor uitvoering.

Guus Meis

Glastuinbouw Nederland - © 2024