Concept voor maatwerk bij kwel en/of inzijging bekend

Vanaf 1 januari 2018 geldt de zuiveringsplicht voor het lozen van drainwater, drainagewater of filterspoelwater. Het Activiteitenbesluit geeft het bevoegd gezag de mogelijkheid om maatwerk toe te passen “indien door kwel of inzijgend water het ondoelmatig is om ten minste 95% van de werkzame stoffen uit het drainagewater te verwijderen”.

De vraag die dan logischerwijs ontstaat is: “Wanneer is het ondoelmatig?”. In samenwerking met de ambtelijke werkgroep Hoofdlijnenakkoord en de werkgroep Emissies Glastuinbouw van het Platform Duurzame Glastuinbouw heeft LTO Glaskracht Nederland een concept-werkwijze opgesteld.

In het kort betekent de werkwijze dat het ondoelmatig is als niet al het te lozen drainagewater gezuiverd kan worden met een installatie van 0,75 m³/uur/ha. Oftewel, als er zoveel drainagewater is dat de inzet van een zuiveringsinstallatie van 0,75 m³/uur/ha niet toereikend is om al het te lozen water te zuiveren, dan kan er maatwerk worden toegepast.

In die situaties waarbij in alle dertien registratieperiodes de hoeveelheid drainagewater 1,5 maal zo groot is als de watergift, kan zelfs ongezuiverd lozen worden toegestaan. Die periode wordt dan wel, afhankelijk van het bedrijf, beperkt tot 10 of 15 jaar. Het maatwerk kan aanvullende voorschriften bevatten, zoals de wekelijkse registratie van watergift en drainage.

Nieuwe situaties
Een belangrijk aspect van de werkwijze is, dat er geen maatwerk zal worden toegepast bij nieuwe bedrijfssituaties waarbij in alle 13 registratieperioden de hoeveelheid drainagewater 1,5 maal zo groot is als de watergift. Dat betekent dat glastuinbouwbedrijven met een grondgebonden teelt vooraf goed de omstandigheden van de ondergrond moeten bepalen, voordat ze zich ergens nieuw vestigen. Naar verwachting betreft dit zo’n 240 hectare van het gehele areaal glastuinbouw.

Guus Meis

Glastuinbouw Nederland - © 2024