Controversieel verklaren Wet Transitiefonds vertraagt processen stikstof, water en klimaat

De Eerste Kamer heeft op 3 oktober de Wet Transitiefonds als controversieel bestempeld, waardoor deze voorlopig niet behandeld zal worden. De wet voor de invoering van het transitiefonds van 24,3 miljard euro wordt nu niet door de Eerste Kamer behandeld.

Nationaal programma landelijk gebied
Uit het fonds moeten onder meer de plannen die de provincies hebben voor de gebiedsprocessen worden gefinancierd. Het gaat hier om de zogenaamde PPLG’s, de Provinciale Programma’s Landelijk Gebied, die de provincies deze zomer naar het Rijk hebben gestuurd met plannen om bijvoorbeeld meer bos en groenblauwe dooraderingen te realiseren. Door het besluit weten provincies voorlopig nog niet of er (co)financiering komt voor de beoogde plannen uit hun PPLG.

Stikstof
Om voldoende stikstofruimte te creëren en daarmee PAS-melders, interimmers en vrijgestelden van een benodigde Wnb-vergunning (Wet natuurbescherming) te kunnen voorzien (via extern salderen), is onder andere uitvoering van de PPLG’s nodig. Ook dit proces wordt vertraagd.

De opkoop- en andere regelingen en de aanpak piekbelasters (landbouw) kunnen volgens demissionair minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof wel doorgaan. Voor die financiering zijn eerder al gelden naar voren gehaald naar de reguliere begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De effectiviteit hiervan is echter mogelijk beperkt.

Kaderrichtlijn water
De PPLG’s bevatten ook aanvullende maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de KRW-doelen in 2027 worden gehaald. Met het controversieel verklaren van de Wet Transitiefonds komt de uitvoering van de beoogde maatregelen onder druk, omdat nu andere mogelijkheden voor financiering moeten worden gevonden. Een van die maatregelen voor de glastuinbouw is de watercoach waarvoor in het PPLG van Zuid-Holland ruimte voor financiering was opgenomen. Gezien de korte tijd tot 2027, kan een beperkt uitstel van KRW-maatregelen grote gevolgen hebben voor de waterkwaliteit. Ook het beschermen en ontwikkelen van natuur zal hierdoor vertraging oplopen. 

Dominique van der Hoeven

Glastuinbouw Nederland - © 2024