Effecten van spectrum en daglengte op jaarrond teelt van paprika

In tegenstelling tot een traditionele onbelichte paprikateelt, treden er in het voorjaar bij een jaarrond belichte teelt soms problemen op met chlorose, lagere verdamping en fotosynthese en moeizame strekking. Op grond van de toenemende lichtsom in het voorjaar zou een hogere productie worden verwacht dan werkelijk wordt behaald.

Bij Plant Lighting in Bunnik is een experiment uitgevoerd in klimaatcellen waarin paprika werd geteeld onder LED-belichting met verschillende spectra en daglengtes. Per behandeling was het teeltoppervlak 5 m2 en er waren negen weken oogst in de proef. Belichting met een lange daglengte met relatief lage lichtintensiteit is gunstig vanwege lagere investeringskosten en het deels invullen van de warmtevraag wanneer het donker is. In deze proef werden 18 uur daglengte en 15 uur vergeleken. Onder 15 uur bleek huidmondjesgeleiding, verdamping en totale opbrengst hoger te zijn dan onder 18 uur.

Fotosynthese
Onder een standaard rood/blauw LED-spectrum blijft de plant het meest compact. In het ras Mavera, dat toch al moeizaam strekt, bleven de internodiën onder dit spectrum inderdaad erg kort. Dit maakt het indraaien lastig en kan leiden tot vervormde vruchten die te dicht op elkaar komen te zitten. Met extra verrood licht in het spectrum neemt de strekking toe. Een spectrum op basis van rode LED’s met veel verrood, resulterend in een PSS van 0.75, leidde duidelijk tot veel meer strekking. Echter, deze behandeling gaf ook een snelle veroudering van het blad en het hoge aandeel verrood draagt niet bij aan fotosynthese.
Een alternatief met een basis van witte LED’s had veel minder verrood licht nodig om tot dezelfde PSS te komen. Dit spectrum bij 15 uur daglengte gaf de hoogste opbrengst en verdamping. Ook was er voldoende strekking, wat zorgde voor een goed werkbaar gewas. In alle behandelingen was enige mate van chlorose te zien. Ook bleef er een sterk verval in huidmondjesgeleiding en fotosynthese over de planthoogte. Een kortere daglengte en een spectrum met voldoende lage PSS bleken dus gunstig voor belichte paprikateelt.

Praktijkproef
Mede op grond van deze kennis is er een praktijkproef uitgevoerd bij Delphy Improvement Centre vanaf najaar 2021. Ook loopt bij Plant Lighting een vervolg waarin andere rassen worden gebruikt en een lagere etmaaltemperatuur wordt getoetst. Daarnaast worden twee spectra op basis van wit licht met een verschillende aandeel verrood getoetst.

Bekijk het deelrapport bij de gerelateerde bestanden.

Dit onderzoek is een deelproject binnen het project ‘Fundamentele kennisontwikkeling LED-belichting voor praktische toepassing in de kas’ ondersteund door het programma ‘Kas als Energiebron’, gefinancierd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Glastuinbouw Nederland, en mede gesponsord door Signify. Materialen werden gesponsord door Enza Zaden, Metazet Formflex en Plantise.

Kas als Energiebron

Dennis Medema

Glastuinbouw Nederland - © 2024