Efficiënte LED-lichtbenutting staat centraal in spectrumonderzoek komkommer

Sinds december vorig jaar wordt er onderzoek gedaan naar de effecten van verschillende lichtspectra bij komkommer in de hoge draad afdeling van het Innovatie en Demonstratiecentrum voor LED in Bleiswijk. Vorig jaar is bij de business unit glastuinbouw en bloembollen van Wageningen University & Research deze nieuwe afdeling gerealiseerd, waarin jaarrond onder wintercondities LED-belichtingsonderzoek kan worden gedaan. Dit betekent dat ook buiten het belichtingsseizoen om nieuwe kennis kan worden ontwikkeld, die belangrijk is voor de implementatie van LED-belichting in de glastuinbouwsector.

Uit eerder onderzoek bij jonge planten en ook een belichte winterteelt in de Winterlichtkas blijkt dat verrood licht een belangrijke rol speelt in de plantvorm, wat effect heeft op de lichtonderschepping en productie. Daarnaast kan het spectrum ook de assimilatenverdeling en plantweerbaarheid beïnvloeden. Omdat LED-belichting onderdeel uitmaakt van het teeltsysteem, is het belangrijk dat ook andere aspecten worden betrokken in het onderzoek om het plaatje compleet te maken. De doelstelling is uiteindelijk om niet alleen een hoge productie te halen, maar ook om dat te doen op een duurzame manier.

Gedetailleerde metingen
Het onderzoek vindt plaats aan twee rassen: het gangbare ras Hi Power en een nieuw meeldauwresistent ras Dee Flexion. De onderzoeksvragen hebben betrekking op het aandeel verrood en wit licht in het spectrum. Als referentiespectrum is gekozen voor het bewezen spectrum dat al een aandeel verrood licht bevat. Dat is essentieel voor een goede plantvorm. In jonge planten werden ook gunstige effecten gevonden van hogere aandelen verrood licht in het spectrum. Daarnaast zou wit licht, bestaande uit een combinatie van hogere aandelen blauw en groen licht in het spectrum, positieve effecten kunnen hebben op de plantweerbaarheid. Aan de andere kant neemt daarmee de efficiëntie van de omzetting van elektra naar licht af en zal er een zorgvuldige afweging moeten worden gemaakt of dit zinvol is om toe te passen. Gedurende de proef worden gedetailleerde metingen gedaan aan productie, gewasgezondheid, voedingsopname en andere plant fysiologische metingen.

Vrijhouden van ziekten en plagen
Een belangrijk aandachtspunt is hoe efficiënt het gewas omgaat met het licht. Hiertoe zijn er in februari fotosynthesemetingen uitgevoerd onder het heersende LED spectrum. Hieruit blijkt dat Dee Flexion een hogere fotosynthese heeft dan Hi Power. De behandeling met een hoger aandeel verrood laat ook een hogere bladfotosynthese zien in beide cultivars. In de behandeling met meer wit licht neemt de verdamping toe. Hieruit blijkt dat het lichtspectrum en de verdamping en de fotosynthese kan beïnvloeden en een stuurmiddel kan zijn.
Gewasgezondheid is een belangrijk thema. Een goed producerend gewas neerzetten onder LED-belichting betekent dat er ook moet worden gestreefd om het gewas vrij te houden van ziekten en plagen. In dit onderzoek worden alle plagen met biologische gewasbescherming beheerst. Uit biotoetsen, waarbij wordt gekeken naar de hoeveelheid schade die ziekten en plagen aanrichten aan het blad, blijkt dat de rassen duidelijk anders reageren. De aantasting door trips is hoger bij Dee Flexion, maar wordt bij grotere hoeveelheden verrood bijna gehalveerd. Bij Hi Power is regelmatige bestrijding van meeldauw vereist, terwijl het ras Dee Flexion resistent is tegen meeldauw.
Het gewas produceert goed en de metingen zijn in volle gang. Een tweewekelijkse begeleidingscommissie van telers en vertegenwoordigers begeleidt het onderzoek.

Dit onderzoek wordt gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Glastuinbouw Nederland binnen het programma Kas als Energiebron, met daarbij een bijdrage in de lampen en de aansturing daarvan van Signify.

(Tekst: Kees Weerheim, WUR)

Kas als Energiebron

Mark Meijers

Glastuinbouw Nederland - © 2024