Enquête aardbei geeft waardevolle resultaten op alle thema’s

Glastuinbouw Nederland is in maart gestart met een digitale enquête voor de gewasgroep Aardbei, waarin alle relevante thema’s zijn meegenomen. Dat heeft inmiddels genoeg reacties opgeleverd met bruikbare informatie voor de keuzes bij onderzoek en prioriteiten in de lobby.

In totaal zijn er 46 enquêtes ingevuld. Opvallend en positief is dat juist ook veel aardbeientelers die minder bestuurlijk zijn betrokken via een regionale werkgroep of LC hebben gereageerd.
Uit de reacties blijkt dat 35 bedrijven aardbeien onder glas telen. Bij 27 van de 46 staat het gewas op stellingen met kleine kapjes en bij 18 op een stelling met grote kap of tunnelkas. 9 ondernemers gaven aan dat zij in de vollegrond onbeschermd telen en 4 in de vollegrond met bescherming, zoals wandeltunnels. Er hebben ook 3 bedrijven gereageerd met eigen plantopkweek.
De meest genoemde knelpunten rondom plantgezondheid zijn met grote meerderheid wittevlieg, Phytophthora en meeldauw. Daarnaast vormen pestalotiopsis, trips, spint, Suzuki fruitvlieg en aardbeibloesemkever vaak een probleem. Een enkele keer worden Erwinia, dwerggroei, wantsen, muizen, engerlinen, oorwormen en Duponchelia als knelpunt genoemd.

Biologisch alternatief
De meeste telers geven aan dat ze behoefte hebben aan onderzoek naar wittevlieg en Phytophthora. Ook is onderzoek naar meeldauw, luis, pestalotiopsis en Suzuki fruitvlieg wenselijk. Meest genoemde reden voor deze prioriteiten zijn het huidige middelenpakket, wat als te smal en onvoldoende effectief wordt ervaren. Ook is nog niet voor alle problemen een goedwerkend biologisch alternatief voorhanden, terwijl er wel veel interesse is voor groene oplossingen en een totaalpakket gericht op weerbaar telen. En telers zien de schade van bepaalde plagen jaarlijks toenemen en willen daarvoor graag tijdig onderzoek naar een oplossing.

Huisvesting en waterzuivering
Voor arbeid vormen de grootste knelpunten bij ondernemers de huisvesting van hun personeel, de beschikbaarheid van goed en voldoende personeel en het ontbreken van een cao. De meeste behoefte aan ondersteuning is voor huisvesting van personeel.
Bij het thema water en milieu noemen de meeste ondernemers waterzuivering en recirculering als probleem, maar ook roepen de zuiveringsplicht/nullozen, en emissieloos telen nog veel vragen op.
Op het gebied van energie zijn ODE, CO2-levering en WKK/aardgasgebruik de grootste knelpunten en vormt energiezuinig telen voor veel telers een uitdaging.

TOV en weerbaarheid
Bij ruimtelijke ordening ervaren de aardbeientelers de meeste belemmering bij vergunningen voor de aanleg van TOV (teelt) en permanent trayveld. Ook beperkingen op het huidige bouwblok wordt genoemd.
In het kader van teeltoptimalisatie wordt veruit het meest aandacht gevraagd voor weerbaarheid. En daarnaast is er een kennisbehoefte rondom plantfysiologie, nieuwe teeltsystemen en detectietechnieken.
Tot slot komen uit deze enquête ook signalen met betrekking tot het communiceren naar de omgeving en consument, vermindering en efficiëntie in administratie en het ontbreken aan vertrouwen in de overheid.

Besluitvorming
De landelijke commissie Aardbei is blij met de resultaten en signalen die uit deze enquête zijn gekomen. Het sterkt hen in de besluitvorming en het aanjagen van zaken die een knelpunt vormen bij voor aardbeientelers die verenigd zijn binnen Glastuinbouw Nederland.
(Foto: ZLTO)

Jaarplan Regio 2024

Glastuinbouw Nederland wil samen met ondernemers, regionale bestuurders en partners een toekomstbestendige glastuinbouw in de regio realiseren. Ook in 2024 staat deze ambitie centraal binnen de regio's.

Glastuinbouw Nederland - © 2024