€100 miljoen beschikbaar voor energietransitie

Via het Nederlands Investerings Agentschap (NIA) kan vanaf 31 juli voor projectfinanciering een beroep worden gedaan op de Energietransitie Financieringsfaciliteit (ETFF). Tuinders die plannen hebben voor een geothermieproject kunnen hier wellicht hun voordeel mee doen.

Met de ETFF stimuleert het ministerie van Economische Zaken investeringen in ‘nog niet volwassen’ deelmarkten binnen de energietransitie zoals geothermie, energiebesparing, energieopslag en biomassa. 

Voor de financieringen vanuit de ETFF kan € 80 miljoen aan overheidsgarantie worden verstrekt. De BNG Bank is als eerste nationale promotionele bank in Nederland bereid om de achtergestelde ETFF-leningen verstrekken. De openstelling van de ETFF werd op 31 juli bekendgemaakt in de Staatscourant.

Grote ambities
Nederland heeft grote ambities ten aanzien van de verduurzaming van de economie, in het kader van het Energieakkoord, de Energieagenda en de doelstellingen zoals in 2015 overeengekomen tijdens de VN klimaatconferentie in Parijs. Doel is een overgang naar een duurzame energiehuishouding (energietransitie) en circulaire economie. De afgelopen jaren is gebleken dat de financiering hiervan op een aantal terreinen achterblijft. 

Minder risico
Dit soort investeringsprojecten zijn doorgaans complex en kennen meer onzekerheden, bijvoorbeeld vanwege de nieuwheid van de technologie (bijv. geothermie, biomassa) en/of  lange terugverdientijden van de investeringen (bijv. warmtenetten). De ETFF brengt door verstrekking van risicodragend vermogen (in de vorm van achtergestelde leningen)  de risico's voor private financiers terug. De ETFF creëert een 'hefboom', waarmee projecten die voorheen niet financierbaar waren, nu wél gerealiseerd kunnen worden. 

Aanmelden
Aanmeldingen voor de ETFF, onderbouwd met een solide businesscase, lopen via NIA, waarna de achtergestelde leningen worden verstrekt door BNG Bank. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) toetst en oordeelt uiteindelijk.

Kenmerken
De ETFF is gericht op energietransitieprojecten die transparant, haalbaar en voldoende robuust zijn. De specifieke kenmerken van de ETFF zijn onder andere:

  • Voor de financieringen vanuit ETFF van - in eerste instantie - € 100 miljoen wordt voor iedere ETFF lening een ETFF garantie van 80% van de hoofdsom verstrekt.
  • De ETFF wordt opengesteld voor nationale promotionele bancaire instellingen (NPBI), zoals de BNG Bank en de Nederlandse Waterschapsbank, die uit oogpunt van hun maatschappelijke doelstelling bereid zijn voor deze projecten risicodragend vermogen te verstrekken.
  • De garantie op het achtergesteld vermogen is maximaal 80%. De garantie is marktconform geprijsd.
  • De garantie kan worden verstrekt voor achtergestelde leningen van minimaal € 750.000,- en maximaal € 25 miljoen per project.
  • Leningen en garanties verstrekt door de ETFF hebben een looptijd van maximaal 15 jaar.
  • De ETFF richt zich uitsluitend op projecten die de energietransitie bevorderen. De financiering van de betrokken investeringsprojecten dient levensvatbaar te zijn en tenminste uit 30% risicodragend vermogen te  bestaan. Een ETFF lening die tot het risicodragend vermogen mag worden gerekend zal worden verstrekt als (publieke en private) investeerders minimaal 50% van het risicodragend kapitaal in de projectinvestering inbrengen. Bij publieke co-investering dient de private investeerders circa een derde van het risicodragend vermogen in de projectinvestering in te brengen.

Meer weten?
Heeft u vragen, wilt u aanmelden of meer weten over de voorwaarden van en over de ETFF? Kijk op https://www.nederlandsinvesteringsagentschap.nl/ of stuur een e-mail naar ETFF@spam-protectnia-nl.nl. Programmamanager Jurgen Geelhoed is bereikbaar via 06-11376969. Het algemene telefoonnummer van NIA is 088-0428000.

Bron: NIA

Glastuinbouw Nederland - © 2024