Europese afstemming middelen en onderzoek

Op EU niveau vallen steeds meer stoffen en daarmee gewasbeschermingsmiddelen weg. Het aantal knelpunten loopt echter op. Dat is het geval in Nederland, maar ook in diverse EU lidstaten. Er is dus een zeer grote noodzaak om op Europees niveau verder samen te werken. Glastuinbouw Nederland pleit voor meer Europese toelatingen.

Zones
In de EU is de glastuinbouw één zone en niet zoals bij de open teelt drie zones (Noord-Midden-Zuid). Europese toelatingen zijn alleen mogelijk door intensief samen te werken met de industrie en de andere lidstaten. Dit voorjaar vond de tweejaarlijkse bijeenkomst plaats van de siergewassen (Ornamentals) in Brussel. Deelnemers uit diverse landen waaronder België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Ierland, Nederland, Portugal, Spanje, Verenigd Koningrijk en Zweden namen deel aan deze bijeenkomst.

Grondgebonden ziektes zorgen in meerdere lidstaten voor problemen
Grondgebonden ziekten zoals Pythium sp., Phytophthora sp., Rhizoctonia en Thielaviopsis basicola leiden in meerdere lidstaten tot problemen. In een overzicht zijn de toegelaten middelen en hun effectiviteit besproken. Aanvullend zijn de eerste resultaten gepresenteerd van onderzoeken uit België en Duitsland. Vanuit team Plantgezondheid wordt de samenwerking gezocht om te komen tot uitbreiding van de toelatingen.

Groeiregulatoren van groot belang voor pot- en perkplanten
In een samenwerkingsverband tussen België, Denemarken, Duitsland, Nederland, Verenigd Koningrijk en Zweden is een inventarisatie uitgevoerd naar de beschikbare toelatingen van groeiregulatoren. De knelpunten zijn vergelijkbaar en interessant om met elkaar te delen, echter de toelatingen kunnen per lidstaat anders zijn. Er is dus nog lang geen sprake van de beoogde EU harmonisatie. Vanuit de verschillende lidstaten is contact opgenomen met de diverse fabrikanten om met hun het gesprek aan te gaan voor meer EU toelatingen. Tevens is het toekomstperspectief besproken van de verschillende stoffen/middelen. Groeiregulatoren spelen namelijk een belangrijke rol bij de teelt van pot- en perkplanten. Dit is teruggekoppeld naar de industrie. Binnenkort wordt in een telemeeting de diverse onderzoeken over groeiregulatie met elkaar besproken en afgestemd. Dit vormt een nieuwe basis voor nieuwe toelatingen en praktische toepassingen. Naast chemische middelen wordt ook nadrukkelijk gekeken naar biologische oplossingen.

Kennisdeling tussen de lidstaten van belang
Vanuit diverse lidstaten is een presentatie gegeven van de nieuwe toelatingen van chemische en biologische middelen in 2018. Door deze kennis met elkaar te delen kunnen wij vanuit team Plantgezondheid van Glastuinbouw Nederland sneller acteren op toelatingen via wederzijdse erkenning of uitbreidingsaanvragen.

Nieuwe voorzitter
De afgelopen acht jaar heeft de Ornamental Group veel nieuwe kennis en samenwerking opgeleverd onder leiding van de Belgische voorzitter Bruno Gobin en secretaris Marc Vissers. Zij hebben aangegeven om te stoppen. Vanuit Glastuinbouw Nederland vinden wij het van groot belang om dergelijke initiatieven verder door te zetten en neemt Helma Verberkt het voorzitterschap over.

Helma Verberkt

Glastuinbouw Nederland - © 2020 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies