Gezamenlijke aanpak voor betere kwaliteit oppervlaktewater

Op 20 juni vond de eerste bijeenkomst plaats over de gebiedsgerichte aanpak in de Zuidplaspolder. Hoogheemraadschap, LTO Glaskracht en de gemeenten werken hierbij samen aan een plan van aanpak, dat vervolgens wordt voorgelegd aan de ondernemers.

Het doel is om na de zomerperiode concreet te beginnen met de uitvoering, waarna hopelijk snel de eerste resultaten zichtbaar zullen zijn.

De opkomst van de bijeenkomst was zeer goed en er werd volop constructief meegedacht. Na de presentatie van het waarom en meetgegevens uit het gebied zelf, konden de ondernemers aangeven:

  • Wat ze van toezicht en handhaving verwachten
  • Wat ze zelf zouden kunnen doen
  • Welke monitoringsgegevens en overige informatie er nodig is
  • Welke nazorg er gewenst is na afronding van het project

Bij een gebiedsgerichte aanpak werken de sector, het waterschap en de gemeente samen aan het verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater, waarbij steeds een beperkt afgebakend gebied onder de loep wordt genomen.

Aan de hand van actuele meetgegevens van de waterkwaliteit in combinatie met bijvoorbeeld teeltgegevens worden onbedoelde lozingen opgespoord door glastuinders en toezichthouders. De betrokken partijen wisselen tijdens het traject onderling informatie uit over wat is aangetroffen, hoe het is opgelost en wat het positieve effect is op de waterkwaliteit.

Glastuinbouw Waterproof

Guus Meis

Glastuinbouw Nederland - © 2024