Glastuinbouw Nederland dient zienswijze Ontwerp Limburgse Omgevingsvisie in

Glastuinbouw Nederland heeft op grond van input van ondernemers en regiobestuur Limburg een reactie ingediend op de ontwerp Omgevingsvisie Limburg. Allereerst wijst de zienswijze op het grote belang van glastuinbouw en het agrofoodcluster voor de Limburgse economie, de werkgelegenheid, een vitaal buitengebied en het energiesysteem. Het document is te vinden bij de downloads.

Het pleidooi is te werken aan en ruimte te bieden voor toekomstbestendige, renderende en duurzame glastuinbouwondernemingen, die op hun beurt bijdragen aan een toekomstbestendig Limburg.  

Ontwikkelingsgebieden Glastuinbouw
Ongeveer tweederde van het Limburgse glastuinbouwareaal (800 ha) ligt in of bij Ontwikkelingsgebieden Glastuinbouw, die op kaart zijn overgenomen van POL 2014. Opvallend is dat de Provinciale visie nadruk legt op inperking van deze gebieden. Ook wordt alvast aangekondigd dat eventuele uitbreiding van ontwikkelingsruimte wordt gekoppeld aan verplichte sloop en/of herstructurering.
Glastuinbouw Nederland wil de focus verleggen. Gemeenten en ondernemers zouden in kaart moeten brengen hoe het toekomstperspectief van gebieden te versterken; ontwikkelambities, ruimtebehoefte en duurzaamheidsopties verkennen om te komen tot toekomstbestendige van gebieden en bedrijven. Groei of krimp van gebieden is geen doel op zich. Ondernemers in een aantal gebieden hebben ook zelf hun eigen zienswijze ingediend.

Solitaire glastuinbouw 
Solitaire bedrijven worden in de ontwerp omgevingsvisie niet genoemd. Glastuinbouw Nederland vraagt de Provincie om solitaire bedrijven toekomstperspectief te bieden en vraagt om het bestaande beleid te continueren. Dit beleid biedt kansen voor ontwikkeling van bedrijven op duurzame locaties en stimuleert sloop van opstanden op ongewenste plekken. 

De Limburgse Omgevingsvisie
De Omgevingsvisie is de opvolger van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014, ook wel POL2014 genoemd. De ontwerp-Omgevingsvisie is het concept van Gedeputeerde Staten en ligt van 7 september tot en met 18 oktober 2020 voor iedereen ter inzage. De visie geeft richting aan het beleid van de provincie en vormt de basis voor de regels die de provincie op gaat nemen in haar verordening. Het document bevat de ambities en beleidsdoelen van de provincie voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn (2030-2050). Zie www.limburg.nl/toekomstvanlimburg en www.polviewer.nl
Belanghebbenden, ook individuele ondernemers, kunnen tot en met 18 oktober reageren op het huidige ontwerp. Begin 2021 gaat het Limburgs Parlement er een definitief besluit over nemen.

Voor reacties en vragen kan contact worden opgenomen met: Annemie Hermans

Annemie Hermans

Glastuinbouw Nederland - © 2024