Glastuinbouw Nederland: Randvoorwaarden bepalend voor impuls energietransitie

De energietransitie moet een nieuwe impuls krijgen, maar de vraag is hoe. Dat stelt Gla-tuinbouw Nederland deze week in een persbericht als reactie op de onderzoeksrapporten die recent zijn gepresenteerd (zie onderstaand). Bedrijven in de glastuinbouw hebben de afgelopen jaren al forse stappen gezet op gebied van energiebesparing, minder gebruik van fossiele brandstoffen, elektrificatie en de realisatie van warmtenetten. Echter zien we de CO2-emissie nu stabiliseren.

 

Een betere balans tussen prikkels en stimuleringsmaatregelen is nodig om de teeltbedrijven richting te geven bij hun keuzes voor de komende jaren. In het aankomende convenant voor de energietransitie 2030 wordt het CO2-doel 2030 van de sector geformuleerd. Om dat proces handen en voeten te kunnen geven, is invulling van essentiële randvoorwaarden van groot belang (zie opsomming).
“Je kunt natuurlijk ondernemers proberen te dwingen om te verduurzamen, middels zware beprijzing van CO2 om zo de energietransitie een nieuwe impuls te geven en ambities waar te maken. Echter we constateren dat er niet voldoende handelingsperspectief is voor een groot aantal bedrijven om echt te kunnen besparen en te verduurzamen, met als risico dat deze bedrijven een grote kostenstijging tegemoet zien maar niet kunnen acteren wat per definitie ten koste gaat van de concurrentiepositie", stelt Adri Bom-Lemstra, voorzitter van Glastuinbouw Nederland.

Juiste balans vinden
“Je kunt ook door maximale inzet van subsidies en stimuleringsregelingen de energietransitie vlot trekken, maar dat ligt financieel en maatschappelijk gevoelig. Het is in de praktijk natuurlijk niet zwart-wit", benadrukt zij. "Dus moet je de juiste balans zien te vinden tussen stimuleren en prikkelen. Op die manier kan de glastuinbouw niet alleen werken aan haar eigen ambities richting klimaatneutraal, maar ook Nederland helpen op gebied van verduurzaming. Het creëren van goede randvoorwaarden, het ontwikkelen en ondersteunen van alternatieve warmte- en CO2-voorziening is daarbij van essentieel belang. Voldoende handelingsperspectief is een noodzaak en dat is nu ver te zoeken.”

Zie bijlage voor het complete persbericht van Glastuinbouw Nederland, waarin citaten van vier vooruitsrevende ondernemers in de sector zijn opgenomen.

Recente onderzoeksrapporten

Randvoorwaarden

  • Wij willen herziening van het energiebelastingstelsel (incl. ODE) zodanig dat de energietransitie weer gestimuleerd wordt in plaats van geremd.
  • We vragen van de overheid het programma Kas als Energiebron voort te zetten inclusief de sectorspecifieke stimuleringsregelingen MEI (3) en EHG (4).
  • We vragen de overheid om de juiste prikkels in m.n. de SDE++ en CO2 heffing te organiseren, zodat behoud en uitbreiding van de CO2 levering met 2Mton in 2030 mogelijk is.
  • In samenwerking met de geothermiesector vragen we om uitvoering van het Masterplan Aardwarmte, inzet op risicobeheersing en kostenreductie, professionalisering van de sector, kennis van de ondergrond en verbeteren van wet- en regelgeving en heldere risicokaders, versnelling van de vergunningverlening, verbetering van de SDE++ en behoud van de RNES Aardwarmte (5).
  • We vragen aan de overheid om de aanleg van de hoofdinfrastructuur voor warmte mogelijk te maken als gemeenschappelijke infrastructuur vergelijkbaar met die van gas en elektriciteit.
  • De SDE++ moet beter ingericht worden voor de warmtetransitie, omdat duurzame warmte opties nu onvoldoende of niet aan bod komen.
  • We vragen de overheid om voldoende netcapaciteit en om een volledige verduurzaming van de elektriciteitsvoorziening in Nederland, met een flexibele tariefregulering voor elektriciteitstransport en belastingvrijstelling op duurzame elektriciteit.
  • We vragen de stimuleringsregeling SDE+ te behouden en te versterken voor groen gas, regionale biomassareststromen en elektrificatie van de energievoorziening.

Alexander Formsma

Glastuinbouw Nederland - © 2024