Glastuinders betalen CO2-heffing over 2021

Glastuinbouwbedrijven die meedoen aan het CO2-sectorsysteem, betalen een heffing over het jaar 2021. Dit omdat de CO2-uitstoot van deze bedrijven hoger uitviel dan het afgesproken emissieplafond. De glastuinders ontvangen op 15 november een brief hierover van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De overschrijding van het plafond kwam vooral doordat de aardgasgestookte warmtekrachtkoppeling-installaties (wkk’s) meer elektriciteit produceerden dan de jaren ervoor. Door een prijsverschil tussen elektriciteit en gas was er een grote vraag uit het elektriciteitsnet. Aan de andere kant viel de overschrijding mee doordat de sector meer duurzame energie en warmte gebruikte, en minder energie verbruikte per vierkante meter.

Berekening heffing
De totale CO2-uitstoot van de glastuinbouwsector was in 2021 6,2 Mton. Dit heeft RVO vastgesteld op basis van gegevens die de glastuinders hebben aangeleverd via de Gecombineerde opgave. De 6,2 Mton CO2 is een overschrijding van het afgesproken emissieplafond (5,9 Mton CO2) met 0,3 Mton. Dit verschil heet het CO2-emissiesaldo.

Bij de berekening van het definitieve CO2-emissiesaldo van 2021 heeft RVO de gunstige emissiesaldo’s van de jaren 2018, 2019 en 2020 afgetrokken. Daardoor komt het emissiesaldo uiteindelijk op 0,26 Mton. Vermenigvuldigd met de emissieprijs van € 24,47 per ton CO2 komt de totale heffing voor de sector op € 6,3 miljoen.

Banking
Bij het sectorsysteem is afgesproken dat als je in een bepaald jaar onder het plafond blijft, dat dan de gecreëerde ruimte kan worden meegenomen naar het volgende jaar om een mogelijke overschrijding van het plafond in dat jaar te compenseren. Dat principe heet banking. Echter is afgesproken dat dat alleen maar naar de toekomst kan en niet naar het verleden. Van de overschrijding in 2021 is alle gecreëerde banking ruimte van 2018, 2019 en 2020 al afgetrokken. Die jaren zaten we namelijk ook onder het plafond, alleen was dat maar een heel klein beetje. De grote ruimte die ontstaat in 2022 kan dus wel mee worden genomen naar 2023 en 2024.

Heffing ingezet voor energietransitie
RVO verdeelt dit bedrag naar verhouding over de glastuinbouwbedrijven. Bedrijven met een lage CO2-uitstoot betalen minder dan bedrijven met een hoge uitstoot. Het ministerie van Landbouw, Natuur Voedselkwaliteit (LNV) bekijkt in overleg met Glastuinbouw Nederland hoe de € 6,3 miljoen wordt ingezet om de energietransitie in de glastuinbouw te stimuleren.

Samenwerken aan klimaatdoelen
De glastuinbouwsector heeft afspraken gemaakt met de Rijksoverheid om de CO2-uitstoot van de sector te verminderen. Met de CO2-regeling en subsidies voor verduurzaming en innovatie werken de sector en de overheid samen aan de klimaatdoelen. En aan een toekomstbestendige sector. Ook is de CO2-regeling een tegenprestatie voor een lagere energiebelasting voor de glastuinbouw.

Brief aan Tweede Kamer
Bekijk de brief die minister Adema van LNV stuurde naar de Tweede Kamer: Overschrijding CO2plafond 2021 en Energiemonitor glastuinbouw 2022.

Meer informatie
Wilt u meer weten over het CO2-sectorsysteem? Kijk dan op rvo.nl/co2-glastuinbouw.

Alexander Formsma

Glastuinbouw Nederland - © 2024