Handhavingsdag Delfland opkweekfase glastuinbouw: aandacht voor overtollig water

Op woensdag 22 maart hielden handhavers van Hoogheemraadschap Delfland een handhavingsdag in de glastuinbouwgebieden. Bij elf bedrijven was er aanleiding voor onderzoek, in drie zaken is direct handhavend opgetreden. Aandacht ging vooral uit naar extra voedingswater voor jonge planten.

Dat de handhavers van Delfland juist deze periode een hadhavingsdag plande, is niet zonder reden. Op dit moment vindt in veel bedrijven de opkweekfase plaats. De jonge planten krijgen dan vaak extra voedingswater om te groeien. Het overtollige water wordt daarbij niet altijd goed opgevangen en/of niet gezuiverd naar het riool afgevoerd. Als dit water in de sloot terechtkomt, is dat slecht voor de waterkwaliteit.

Overtredingen
Handhavers troffen diverse situaties aan die aandacht nodig hadden. Van een container met groenafval, waarbij een deel van het afval in de sloot terechtkwam, tot een lozing van drainagewaterwater van een grondgebonden teelt.
Met 1.500 bedrijven heeft de glastuinbouw veel invloed op de waterkwaliteit in het werkgebied van Delfland. Dit jaar is het hoogheemraadschap gestart met een nieuwe risico-gestuurde aanpak om lozingen en lekkages van voedingsstoffen en gewasbeschermingsmiddelen uit de kassen naar bodem en water verder terug te dringen. Handhavingsdagen op momenten dat de risico’s op fouten en overtredingen groot zijn, maken daarvan deel uit. Zie ook: Risicogestuurde Aanpak waterkwaliteit glastuinbouwgebieden

Glastuinbouw Waterproof

Arthur van den Berg

Glastuinbouw Nederland - © 2024